Xây dựng Hà Nội thành Trung tâm chuyển giao công nghệ hàng đầu cả nước

12/10/2020 5:12 PM

(Chinhphu.vn) - Trong thời gian qua, hoạt động khoa học công nghệ đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Hà Nội đã khẳng định vai trò là trung tâm hàng đầu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước, thể hiện qua quy mô về tiềm lực khoa học công nghệ, cường độ đầu tư và kết quả hoạt động khoa học công nghệ.

Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Hồng Sơn tham luận tại Đại hội

Tham luận tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều ngày 12/10, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Sở KH&CN đã tham luận tại Đại hội với nội dung "Tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm khai thác, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo".

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cho biết, được sự quan tâm của Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, hoạt động khoa học công nghệ đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, khẳng định vai trò là trung tâm hàng đầu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Đồng thời thể hiện qua quy mô về tiềm lực khoa học công nghệ, cường độ đầu tư và kết quả hoạt động khoa học công nghệ.

Các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học công nghệ đã được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả tốt. Đồng thời phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng chung Khu công nghệ cao Hòa Lạc; đưa vào hoạt động Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội từ tháng 1/2017. Bên cạnh đó, phong trào khởi nghiệp sáng tạo bước đầu đã lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội nhờ việc chủ động hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn thành lập các doanh nghiệp khoa học, công nghệ. Trong giai đoạn 2016 – 2020, Thành phố cấp 60 giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, gấp 2 lần giai đoạn 2010 - 2015.

Trong công tác liên kết, hợp tác, hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ được đẩy mạnh và chủ động hơn trong một số lĩnh vực; quan hệ phối hợp với các doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn được mở rộng, hiệu quả ngày càng tăng.

Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Hồng Sơn cho biết, Hà Nội cần phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực; trung tâm phần mềm hàng đầu Châu Á. Trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cần quan tâm có những chính sách đặc thù, vượt trội để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao công nghệ, làm chủ các công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu lấy doanh nghiệp làm trung tâm nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Thứ hai cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vấn đề về nhân lực, phải có chính sách vượt trội thu hút, đào tạo, đãi ngộ và sử dụng đội ngũ trí thức, nhất là các nhà khoa học, chuyên gia về công nghệ cả trong nước và quốc tế. Ngoài ra, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, trách nhiệm, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước Thành phố về khoa học công nghệ.

Về nguồn tài chính, triển khai các giải pháp đồng bộ, hỗ trợ khơi thông các nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng quỹ phát triển khoa học của doanh nghiệp. Về tiềm lực khoa học công nghệ, ưu tiên rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất phục vụ phát triển hạ tầng khoa học công nghệ; hình thành và phát triển nền tảng đổi mới sáng tạo mở. Tập trung đầu tư, phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xã hội, đặc biệt là hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin tại một số khu vực đã được quy hoạch.

Thứ ba là tăng cường nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Trong đó, cơ cấu lại các chương trình khoa học công nghệ gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cũng như yêu cầu về quản lý Nhà nước của các sở, ban, ngành, địa phương. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn phục vụ yêu cầu đổi mới, hội nhập, phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội…

Thứ tư, phát triển thị trường khoa học công nghệ gắn với đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với định hướng trọng tâm là doanh nghiệp. Trong đó tiếp tục ưu tiên phát triển thị trường khoa học công nghệ đồng bộ với các thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường hàng hóa; xây dựng chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực của Thủ đô.

Thứ năm là tăng cường liên kết, hợp tác nâng cao hiệu quả phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với đẩy mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước đóng vai trò kết nối.

Thùy Linh-Thiện Tâm

Top