100% số hồ sơ liên quan đến TTHC phải được giải quyết đúng hạn

27/12/2019 11:52 AM

(Chinhphu.vn) - Theo Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội, Thành phố đặt chỉ tiêu 100% các kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp nhận, xử lý giải quyết kịp thời, đúng thời gian theo quy định pháp luật; 100% số hồ sơ liên quan đến TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Ảnh minh họa

100% các cơ quan hành chính thuộc Thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung trong Kế hoạch CCHC năm 2020 của Thành phố; tối thiểu 30% cơ quan, đơn vị được kiểm tra CCHC trong năm 2020. 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch và thực hiện kiểm tra công tác CCHC đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị có sáng kiến CCHC; 100% UBND cấp huyện triển khai chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC đối với các phòng chuyên môn và UBND cấp xã trực thuộc; 100% các cơ quan hành chính thuộc Thành phố thực hiện hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về các vấn đề có liên quan tới giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị ít nhất 2 lần/năm.

Về cải cách thể chế, phấn đấu chỉ tiêu 100% văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do UBND Thành phố ban hành hoặc trình HĐND Thành phố ban hành được đảm bảo kịp thời, đồng bộ, đúng thể thức, trình tự, thẩm quyền, không trái với văn bản cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố; 100% VBQPPL do HĐND Thành phố, UBND Thành phố ban hành được cập nhật, công khai kịp thời trên Trang công báo điện tử của Thành phố và cơ sở dữ liệu quốc gia VBQPPL.

Trong cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, cần đạt chỉ tiêu 100% TTHC và các dịch vụ công được rà soát, cập nhật, công bố, công khai kịp thời tại nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính, trên cổng thông tin điện tử của Thành phố, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; 100% TTHC, dịch vụ công được đưa ra tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính thuộc Thành phố và tại nơi tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa của các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp được Thành phố ủy quyền giải quyết công việc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

100% Sở, ban, ngành Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên cổng dịch vụ công của Thành phố; 100% các kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp nhận, xử lý giải quyết kịp thời, đúng thời gian theo quy định pháp luật; 100% số hồ sơ liên quan đến TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Đối với cải cách tổ chức bộ máy, phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị được rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Trung ương; 100% các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định về sử dụng biên chế hành chính và số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố.

Đối với xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC: 100% các cơ quan, đơn vị bố trí CC, VC theo đúng Đề án vị trí việc làm được phê duyệt; 100% CB, CC, VC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử, tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo Kế hoạch được phê duyệt; 100% công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và phấn đấu 100% cán bộ cấp xã đạt chuẩn theo quy định.

Về chỉ tiêu hiện đại hóa hành chính, phấn đấu 100% TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4; có 60% TTHC có quy định cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh hồ sơ cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó, có ít nhất 30% số hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

100% hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật, theo dõi tình hĩnh thực hiện thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử Thành phố; 50% số TTHC có quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích có phát sinh hồ sơ dịch vụ bưu chính công ích, trong đó, 15% số hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích và 15% số hồ sơ TTHC được trả qua dịch vụ bưu chính công ích.

100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không được chuyển qua mạng theo quy định); Phấn đấu 100% đơn vị cấp xã có Trang thông tin điện tử cấp xã là Trang thông tin điện tử thành phần trên cổng thông tin điện tử cấp huyện chủ quản; Phấn đấu 100% kế hoạch đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở cấp xã trên địa bàn Thành phố đạt chuẩn theo quy định.

Vĩnh Hoàng

Top