Ban hành quy chế làm việc mẫu của UBND phường khi thí điểm chính quyền đô thị

23/06/2021 4:13 PM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quyết định số 2696/QĐ-UBND về ban hành quy chế làm việc mẫu của UBND phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, phương thức giải quyết công việc và quan hệ công tác của UBND phường với các cơ quan, tổ chức liên quan.

Quy chế cũng quy định chi tiết về quan hệ công tác của UBND phường với HĐND quận (thị xã); quan hệ với UBND quận (thị xã), các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận và các cơ quan chức năng khác; quan hệ với đảng ủy phường; quan hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường; quan hệ giữa UBND phường với tổ dân phố. Quy chế quy định rõ về chế độ hội họp, giải quyết công việc; quản lý văn bản của UBND phường…

Chủ tịch UBND phường, phó chủ tịch UBND phường, trưởng công an phường, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường, các công chức khác làm việc tại UBND phường và người hoạt động không chuyên trách ở phường; tổ trưởng tổ dân phố, các tổ chức và cá nhân có quan hệ làm việc với UBND phường chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

UBND Thành phố yêu cầu chủ tịch UBND phường căn cứ vào đặc thù quản lý, đặc điểm cụ thể của địa phương ban hành quy chế làm việc của cơ quan để thực hiện từ ngày 1-7-2021, bảo đảm phù hợp với quy chế này và đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm chính quyền đô thị từ ngày 01/7/2021. Để triển khai Nghị định 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội một cách hiệu quả nhất, thành phố Hà Nội đã yêu cầu các quận, huyện, thị xã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt, phổ biến các nội dung của Nghị định tại cơ sở; đặc biệt là làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ tại địa phương yên tâm công tác.

Các quận huyện, thị xã đến nay đã rà soát đội ngũ cán bộ để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí theo quy định. Cụ thể là rà soát hiện trạng đội ngũ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các công chức phường hiện tại. Xây dựng phương án sắp xếp, bố trí các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức UBND phường; thực hiện thẩm định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh nêu trên. Bên cạnh đó rà soát hiện trạng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở phường và ở tổ dân phố, trường hợp cần thiết trình HĐND Thành phố ban hành về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường và ở tổ dân phố.

Minh Anh

Top