Cải thiện nhiều lĩnh vực để nâng cao chỉ số PAPI

29/03/2019 1:51 PM

(Chinhphu.vn) - Một trong các nội dung Hà Nội thực hiện là công khai kết quả các chỉ số đánh giá, xếp hạng trong nội bộ Thành phố, kết quả công tác phòng chống tham nhũng, các trường hợp xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức… để cải thiện chỉ số PAPI.

Theo Văn phòng UBND TP. Hà Nội, để cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), năm 2018, Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp và có kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực.

Trong đó có việc nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân, việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại của người dân thông qua các kỳ họp HĐND cấp huyện và HĐND cấp xã. Định kỳ các cuộc tiếp dân, tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời giải thích, trả lời làm rõ nhiều ý kiến mà các đại biểu cử tri quan tâm đề cập; cơ bản được cử tri đồng thuận nhất trí.

Chính quyền các cấp tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ: Giám sát lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện mô hình khoán quản trong công tác quản lý trật tự đô thị tuyến đường, phố trên địa bàn; giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân tổ dân phố và phường, xã, thị trấn trong công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; giám sát việc niêm yết giấy phép xây dựng tại công trình đối với các hộ xây dựng nhà ở riêng lẻ; phối hợp với ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát các dự án đầu tư trên địa bàn…

Một lĩnh vực khác Hà Nội đang thực hiện hiệu quả là kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN), các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Trung ương và Thành phố được các đơn vị triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, theo từng nhóm đối tượng, địa bàn.

Thành phố tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở các ngành, các cấp; duy trì việc gửi, nhận 100% văn bản, tài liệu điện tử trong giao dịch hành chính điện tử (trừ văn bản mật); triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến dùng chung cung cấp các dịch vụ công mức 3, 4 trên một nền tảng thống nhất đồng bộ tại 30 quận huyện, 584 xã, phường, thị trấn; tiến hành thử nghiệm hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố. Tổng số dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 trên toàn địa bàn Thành phố đến nay đạt 55%.

Thành phố triển khai 376 cuộc thanh tra tập trung vào các lĩnh vực quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý tài chính, tài sản công… ; kiểm điểm trách nhiệm 42 tập thể và 75 cá nhân có vi phạm, đã chuyển cơ quan điều tra 1 cuộc. Đoàn kiểm tra công vụ của Thành phố đã kiểm tra 737 cơ quan, tổ chức về việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức. Thành phố đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của 646 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Công an Thành phố đã tiến hành điều tra 44 vụ /114 bị can tội phạm tham nhũng. Trong đó, số vụ khởi tố mới trong năm 2018 là 21 vụ/37 bị can…

Các cơ quan hành chính của Thành phố tiếp thường xuyên 29.593 lượt công dân đến KNTC, kiến nghị phản ánh. Lãnh đạo các cơ quan hành chính đã tiếp định kỳ 16.020 lượt công dân. Qua giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi 2.766 triệu đồng và 3.617m2 đất; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm 51 tập thể và 55 cá nhân để xảy ra sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 04 vụ.

Hiện nay, Trung tâm điều khiển và giám sát hệ thống chiếu sáng Thành phố ứng dụng bản đồ số GIS, thiết lập đường dây nóng để quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo tỷ lệ sáng trên các tuyến đường, phố đạt tối thiểu 98%. Tổng công suất các nguồn cấp nước tập trung trên địa bàn Thành phố đạt khoảng hơn 1.200.000m3/ngđ, tỷ lệ người dân được cung cấp nước sạch khu vực nội thành gần 100%; khu vực nông thôn trên 54%; đề xuất Chính phủ cập nhật, điều chỉnh cục bộ, bổ sung quy hoạch các khu xử lý chất thải tập trung của Thành phố, đang xúc tiến để khởi công dự án Nhà máy đốt rác phát điện 4.000 tấn/ngày tại Sóc Sơn; lựa chọn, phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện 02 dự án Nhà máy xử lý rác thải phát điện với tổng công suất 1.500 tấn/ngày tại Xuân Sơn.

Năm 2019, Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Chỉ số PAPI đến người dân; thực hiện đúng, đủ các nội dung công khai; phát huy dân chủ, tạo môi trường, điều kiện để người dân thực hiện tốt các quyền được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, được giám sát, được quyết định… đối với các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong đó, công khai kết quả các chỉ số đánh giá, xếp hạng trong nội bộ Thành phố (Chỉ số CCHC , Chỉ số phòng chống tham nhũng, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền, Chỉ số đánh giá năng lực điều hành…); kết quả công tác phòng chống tham nhũng, các trường hợp xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của thành phố Hà Nội năm 2019 tại các địa phương, đơn vị; gắn với kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra công vụ, chú trọng kiểm tra đột xuất. Nội dung kiểm tra tập trung vào các tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong năm 2018.

Hòa An

Top