Đánh giá quá trình đô thị hóa ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020

29/03/2019 1:18 PM

(Chinhphu.vn) - UBND Thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai nghiên cứu xây dựng “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ 2021-2025” và Đánh giá quá trình đô thị hóa ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Kế hoạch nhằm mục đích quán triệt nội dung, yêu cầu về các nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH Việt Nam thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025” và “Đánh giá quá trình đô thị hóa ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025” tới các sở ngành để nghiên cứu các báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng họp theo đúng nội dung yêu cầu.

Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì, phối hợp Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổng hợp dự thào Đề cương báo cáo nghiên cứu xây dựng “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025” gửi Văn phòng hành chính Tồ biên tập, Viện chiến lược phát triển (Bộ Kẻ hoạch và Đầu tư).

Sở Xây dựng, chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu, xây dựng Đe cương, các báo cáo chuyên đề và Báo cáo tồng hợp “Đánh giá quá trình đô thị hóa ờ thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ cúạ giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025” gửi Văn phòng hành chính Tồ biên tập, Viện chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Sở Xây dựng chủ trì tổ chức xin ý kiến các nhà khoa học, nhà quản lý và lãnh đạo UBND Thành phố trong quá trình nghiên cứu, xây dựng nhiệm vụ và tổ chức các hội thào khoa học đề hoàn thiện Báo cáo tổng hợp “Đánh giá quá trình đô thị hóa ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, Ke hoạch 5 năm 2021-2025”.

Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội sẽ là đơn vị chủ trì nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ xây dựng “Chiến lược phát triền kinh tế - xã hội Việt Nam 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025” đảm bảo tiến độ, chất lượng. Xây dụng thuyết minh thực hiện nhiệm vụ, dự trù kinh phí trình UBND Thành phố phê duyệt; chủ trì tổ chức xin ý kiến các nhà khoa học, nhà quản lý, các đồng chí lãnh đạo UBND Thành phố trong quá trình nghiên cứu, xây dựng nhiệm vụ và tổ chức các hội thảo khoa học để hoàn thiện Báo cáo tổng hợp“Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025”

Thành phố yêu cầu Cục Thống kê Hà Nội, cần liên hệ Tồng cục Thống kê đế có bộ tổng hợp số liệu phát triên kinh tế - xã hội của cả nước, một số tỉnh, thành phố lớn và của Hà Nội cung cấp cho các sở ngành và Viện nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội để sử dụng trong quá trình xây dụng các báo cáo theo phân công (hoàn thành trước ngày 25/3/2019).

Minh Anh

Top