Đẩy mạnh các giải pháp phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, y tế

25/10/2022 6:13 PM

(Chinhphu.vn) - Để hoàn thành các chỉ tiêu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ về tăng cường công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022, UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục phối hợp thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp.

Hà Nội chỉ đạo tiếp tục các giải pháp phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, y tế - Ảnh 1.

Thành phố hiện có gần 7,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, bằng gần 92% dân số ở Thủ đô. Ảnh: VGP/Minh Anh

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội giao Bảo hiểm xã hội thành phố chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 26/8/2021, Công văn số 3088/UBND-KGVX ngày 21/9/2022 và các văn bản chỉ đạo của bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Phối hợp vố Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các Sở Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan rà soát, thống kê danh sách các hộ gia đình làm nông, lâm, diêm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn, các nhóm đối tượng chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để làm căn cứ vận động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thành  phố cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp các Phòng, Ban, ngành và UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho từng tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện của các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

UBND Thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sự cần thiết, lợi ích, vai trò, tầm quan trọng, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời tập trung tuyên truyền về quyền lợi, trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động và người sử dụng lao động từ đó thay đổi nhận thức và hành động,tự giác tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị có liên quan rà soát, thống kê danh sách các hộ gia đình làm nông, lâm, diêm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn, các nhóm đối tượng chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để làm căn cứ vận động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tham gia bảo hiểm y tế cho 100% học sinh, sinh viên đang theo học, trong đó đưa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên là một trong những chỉ tiêu bình xét thi đua đối với các cơ sở giáo dục.

UBND Thành phố cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tham gia bảo hiểm y tế học sinh đạt 100% theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; thường xuyên theo dõi, kiểm tra,giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Đưa nội dung tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh là một tiêu chí đánh giá chất lượng, bình xét thí đua, khen thưởng đối với tập thể và người đứng đầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trực thuộc.

Ngoài ra, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành Thành phố phối hợp bảo hiểm xã hội Thành phố, UBND các quận, huyện thị xã và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được phân công tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, thành phố hiện có gần 7,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, bằng gần 92% dân số ở Thủ đô.

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh với 187 cơ sở y tế (25 bệnh viện tuyến trung ương; 46 bệnh viện tuyến thành phố; 15 bệnh viện tuyến huyện; 33 trung tâm y tế, 5 phòng khám đa khoa, 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã…). Ngoài ra, hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn có 515/584 cơ sở thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Như vậy, Hà Nội hiện có hơn 700 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thông suốt từ tuyến trung ương đến cơ sở.

Những năm gần đây, trung bình mỗi năm, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổ chức giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hơn 10 triệu lượt người với số chi khoảng 18.000 tỷ đồng, bằng gần 19% tổng số chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của cả nước.

Minh Anh

Top