Đến năm 2023 có từ 50% trở lên Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

08/12/2018 9:10 AM

(Chinhphu.vn) – Đây là mục tiêu được đề ra trong Kế hoạch 109-KH/TU về tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án 06-ĐA/TU, ngày 24/9/2013, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội mới được ban hành.

Cụ thể, Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục sắp xếp các thôn, tổ dân phố cho phù hợp với Thông tư số 09/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Đề án chính quyền đô thị. Hiện nay, trên địa bàn Thành phố còn 11 thôn dưới 50 hộ, 1.777 thôn, tổ dân phố dưới 100 hộ, bên cạnh đó cũng có những thôn quy mô dân số quá lớn, trên 2.000 hộ cần phải tiếp tục sắp xếp. Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn các chi bộ, ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội cho đồng bộ theo mô hình của Đề án 06, hoàn thành trong năm 2019. Kế hoạch của Thành ủy cũng nêu rõ, thống nhất thực hiện việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa đảng viên công tác ở xã, phường, thị trấn về sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư. 

Đối với các chi bộ thôn, tổ dân phố có đông đảng viên (trên 100 đảng viên), hiện nay toàn Thành phố có 35 chi bộ thôn, tổ dân phố từ 150-200 đảng viên, 6 chi bộ trên 200 đảng viên, Thành ủy yêu cầu cấp ủy cấp trên, trực tiếp là đảng ủy xã, phường, thị trấn cần tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với các chi bộ này; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế hoạt động của chi bộ, kịp thời chỉ đạo, uốn nắn các biểu hiện lệch lạc, thiếu sót trong việc duy trì, chấp hành kỷ luật, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng trong sinh hoạt chi bộ.

Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, nhanh chóng khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và đánh giá vai trò của trưởng thôn, tổ trưởng dân phố không phải là đảng viên để có giải pháp phù hợp. Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 9 thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và 3.151/7.970 trưởng thôn, tổ trưởng dân phố không là đảng viên (chiếm 39,5%). Phấn đấu hoàn thành khắc phục thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng trước tháng 6/2019; đến năm 2023, trên 95% trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên.

Bên cạnh đó, từng bước kiện toàn mô hình kiêm nhiệm Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố; nghiên cứu mô hình kiêm nhiệm các chức danh gắn với khoán kinh phí hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã và thôn, tổ dân phố, trước mắt sẽ thực hiện thí điểm tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm từ quý I/2019. Phấn đấu đến năm 2023, có từ 50% trở lên thôn, tổ dân phố thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Minh Hương

Top