Đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước

05/05/2016 3:36 PM

(Chinhphu.vn) - Diện mạo Thủ đô thay đổi nhanh chóng, ngày càng khang trang và khởi sắc; sự ổn định và phát triển của Thủ đô đã đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển chung của đất nước.

Phát huy được vị thế, vai trò của Thủ đô

Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, 5 năm qua, vượt lên những khó khăn, thách thức, Hà Nội đã phát huy ngày càng tốt hơn vị thế, vai trò, trách nhiệm của Thủ đô, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm 2011 - 2015 ước tăng 9,23% (gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước). Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 khoảng 3.600 USD (tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010).

Công tác phát triển nông nghiệp và nông thôn đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó, lĩnh vực xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông và xây dựng nông thôn mới đạt được những tiến bộ rõ rệt. Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trụ sở được bê tông hóa đạt 100%; 100% số xã có trạm y tế, có bác sỹ và nhiều xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; dân số nông thôn được sử dụng nước đảm bảo vệ sinh đạt 100%; thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn năm 2015 ước đạt 33 triệu đồng/người/năm, gấp 2 lần so với năm 2011.

Đến cuối năm 2015, toàn Thành phố có 201/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 52,07% tổng số xã, gấp hơn 2 lần chỉ tiêu cả nước...

Đời sống vật chất và tinh thần, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô được cải thiện rõ rệt. Nhiều lĩnh vực có chuyển biến tích cực như phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển thể thao thành tích cao; bảo đảm an sinh xã hội, nhất là giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc các đối tượng chính sách xã hội, trước hết là người có công với cách mạng...

Chính trị - xã hội trên địa bàn Thành phố luôn ổn định, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước; an ninh, quốc phòng được củng cố, tăng cường. Hoạt động đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao. 

Nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô sau 30 năm đổi mới

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, 30 năm qua (1986 - 2016), Đảng bộ Thủ đô đã vận dụng sáng tạo, thực hiện đồng bộ sự nghiệp đổi mới của Đảng và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, tạo sự chuyển biến toàn diện, rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống - xã hội Thủ đô.

Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô.

Sau 30 năm, kinh tế Thủ đô tăng trưởng vượt bậc, tốc độ tăng GDP, từ mức 4,48% giai đoạn 5 năm đầu đổi mới (1986-1990), tăng lên mức 9,3% giai đoạn (2009-2015). GDP bình quân đầu người năm 2015, tăng gấp gần 6,4 lần so với năm 1990.

Chủ trương sắp xếp, chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Kinh tế nhà nước phát huy vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể được củng cố; kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển mạnh, có đóng góp ngày càng quan trọng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, từ công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ, sang dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, gắn với phát triển kinh tế tri thức.

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị có tiến bộ vượt bậc, diện mạo Thủ đô ngày càng đổi mới, khang trang, văn minh, hiện đại. Đặc biệt là từ sau khi Thủ đô được điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính, với quy mô dân số tăng hơn 1,5 lần và diện tích tự nhiên tăng gấp 3,6 lần so với Hà Nội trước đây.

Đến nay, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao đối với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. 

Tiếp tục đổi mới toàn diện trên từng lĩnh vực

Những hạn chế còn tồn tại cũng được Bí thư Thành ủy Hà Nội thẳng thắn nhận định, nổi bật là kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững; chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh chưa cao; chuyển dịch cơ cấu còn chậm so với yêu cầu…

Chính vì vậy, trong giai đoạn tiếp theo, TP. Hà Nội phải kiên trì và quyết tâm thực hiện công cuộc đổi mới, với phương châm: Đổi mới toàn diện, đồng bộ trên mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ Thành phố. Đồng thời, trong từng thời kỳ phải có lộ trình, bước đi, cách làm phù hợp, sáng tạo, kế thừa và tiếp tục phát triển những kinh nghiệm đã có để tập trung chỉ đạo thực hiện.

TP. Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất để xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp; phát huy dân chủ và sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực tập trung cho đầu tư phát triển của Thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị Thành phố có chất lượng, hiệu quả.

Gia Huy

Top