Giải quyết nhanh nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án nông thôn mới

08/12/2018 4:19 PM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án nông thôn mới do UBND các huyện, thị xã thực hiện trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các huyện, thị xã có nợ xây dựng cơ bản, đặc biệt là huyện Chương Mỹ, Thị xã Sơn Tây nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Quyết định số 8586/QĐ-UBND, ngày 08/12/2017, về xử lý nợ xây dựng cơ bản; tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ nghiệm thu công trình các dự án còn nợ xây dựng cơ bản đến ngày 30/9/2018, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt quyết toán để xác định chính xác số nợ thuộc trách nhiệm các cấp ngân sách. Điều chỉnh vốn năm 2018 đã giao theo hướng tập trung sử dụng toàn bộ các nguồn ngân sách để hoàn ứng, thanh toán dứt điểm nợ xây dựng cơ bản thuộc nhiệm vụ chi theo trách nhiệm của từng cấp ngân sách, trong đó, nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Thành phố được ưu tiên để phân bổ xử lý nợ xây dựng cơ bản thuộc trách nhiệm của ngân sách Thành phố nếu có. Thời hạn hoàn thành trong năm 2018.

Chỉ khi xử lý xong nợ xây dựng cơ bản, nếu còn vốn mới bố trí cho các dự án để tiếp tục thực hiện. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về việc không thực hiện triệt để xử lý nợ xây dựng cơ bản và phát sinh nợ mới.

Để không xảy ra phát sinh nợ xây dựng cơ bản cần rà soát lại toàn bộ kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2018 đã giao để xem xét, trình HĐND cùng cấp điều chỉnh, đảm bảo: Tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, nguyên tắc của HĐND và chỉ đạo của UBND TP; cắt giảm các dự án mới chưa khởi công để dành vốn bổ sung, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án chuyển tiếp nhằm tăng số lượng các dự án hoàn thành năm 2018, đồng thời, giảm sức ép bố trí vốn cho những năm sau, không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

UBND các huyện, thị xã chủ động phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấu giá đất theo kế hoạch được duyệt; rà soát đất xen kẹt trong khu dân cư, giải quyết xử lý tồn tại, vướng mắc về đất đai trên địa bàn để thu tiền sử dụng đất tạo nguồn bổ sung vốn xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản trong năm 2018.

Rà soát lại thiết kế, dự toán toàn bộ các dự án đã được bố trí vốn làm cơ sở để lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh (nếu cần); Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện các gói thầu để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, đảm bảo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu, đề xuất bố trí hỗ trợ bổ sung ngân sách huyện Thanh Trì 11.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công năm 2018 ngân sách Thành phố để hoàn trả ngân sách huyện Thanh Trì phần đã tạm ứng để thanh toán các dự án giao thông, thủy lợi nội đồng, giao thông thôn xóm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND Thành phố, báo cáo UBND Thành phố xem xét theo quy định.

Minh Hương

Top