Hà Nội: Chấn chỉnh việc lập, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

15/02/2023 3:34 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương chịu trách nhiệm về chỉ tiêu sử dụng đất, việc bảo đảm tính pháp lý, chính xác, điều kiện theo quy định của danh mục các dự án thực hiện trong năm.

Hà Nội: Chấn chỉnh việc lập, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện - Ảnh 1.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã hoàn toàn chịu trách nhiệm về chỉ tiêu sử dụng đất, việc bảo đảm tính pháp lý, chính xác, điều kiện theo quy định của danh mục các dự án thực hiện trong năm. Ảnh: Thùy Chi

UBND TP. Hà Nội mới ban hành văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc chấn chỉnh công tác lập, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện.

Theo đó, thực hiện quy định của Luật Đất đai 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 52/UBND-TNMT ngày 06/01/2023 về việc thực hiện Nghị quyết số 28/NQ- HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 30 quận, huyện, thị xã. Tuy nhiên, nội dung trình của Sở Tài nguyên và Môi trường còn một số nội dung phải hoàn thiện, chỉnh sửa và thời điểm trình, chuyển hồ sơ còn chưa bảo đảm.

Để khắc phục nội dung trên, UBND Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, bảo đảm đúng quy trình và thời điểm UBND Thành phố phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã hoàn toàn chịu trách nhiệm về chỉ tiêu sử dụng đất, việc bảo đảm tính pháp lý, chính xác, điều kiện theo quy định của danh mục các dự án thực hiện trong năm, thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục, các nội dung trong hồ sơ, tờ trình, quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định tại Điều 48 Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018). Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, giám sát UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện theo quy định.

Thùy Chi

Top