Hà Nội dự kiến thêm 40.000 doanh nghiệp vào năm 2017

04/04/2017 4:00 PM

(Chinhphu.vn) – Hà Nội dự kiến có khoảng 40.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2017, trong đó có khoảng 30%-35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo; hình thành khu dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố.

Đây là nội dung được đưa ra tại Kế hoạch số 75/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2017.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2017 phải phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố. Các cấp, các ngành chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố một cách cụ thể, hiệu quả và phù hợp với thực tế của địa phương, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành nhằm triển khai có hiệu quả, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Mục tiêu tổng quát là phát triển doanh nghiệp Hà Nội về số lượng và chất lượng gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh; phù hợp quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và doanh nghiệp cả nước. Phát triển mạnh các thành phần kinh tế, đa dạng hóa các loại hình doanh nghiệp. Tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp đầu tư, phát triển theo quy định của pháp luật...

Mục tiêu cụ thể là số doanh nghiệp thành lập mới dự kiến tăng thêm khoảng 40.000 doanh nghiệp trong năm 2017, trong đó có khoảng 30%-35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo; hình thành khu dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố trong năm 2017. Góp phần đạt được một số chỉ tiêu như khu vực doanh nghiệp tạo thêm khoảng 150.000 việc làm mới; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 6,5%/năm; đóng góp khoảng 40% GDP của Thành phố; đáp ứng cơ bản về mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho rằng, cần hoàn thiện khung pháp lý, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế tài chính nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thông thoáng cho doanh nghiệp phát triển; thiết lập cơ chế bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố trong tiếp cận các nguồn lực về vốn, đất đai, tài nguyên...

Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh quá trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình. Thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

Đẩy mạnh thực hiện các chương trình hỗ trợ, phổ biến, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến tới các doanh nghiệp; khuyến khích việc hợp tác và chia sẻ công nghệ giữa các doanh nghiệp có quy mô khác nhau; hướng dẫn, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng quốc tế; khuyến khích doanh nghiệp tham gia các chương trình liên kết ngành, liên kết vùng và phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Triển khai các chương trình, hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Tăng cường hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. Chú trọng các ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao để chuyển dịch cơ cấu lao động từ thô sơ sang lao động có tay nghề trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới;....

Bích Phương

Top