Hà Nội khai giảng lớp đào tạo cán bộ nguồn quy hoạch

15/05/2018 11:25 AM

(Chinhphu.vn) - Sáng 15/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo cán bộ nguồn bao gồm 149 học viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã được quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Lễ khai giảng lớp đào tạo cán bộ nguồn-Anh: Gia Huy

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt của Đảng. Trong mọi giai đoạn cách mạng luôn cần có đội ngũ cán bộ có đức, có tài. Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ, nhất là đối với Thủ đô Hà Nội, trong những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, coi công tác cán bộ là khâu đột phá của Thành phố.

Theo Bí thư Hà Nội, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, sau khi hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác đào tạo, bồi dưỡng, năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Đề án số 04 -ĐA/TU “về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý”, với mục tiêu đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trước mắt và tạo nguồn cán bộ lâu dài. Đối tượng đào tạo có nhiều yêu cầu đổi mới theo từng nhóm chức danh; nội dung sát với thực tiễn mà cán bộ cần được trang bị; hình thức và phương pháp thiết thực, hiệu quả.

Lớp đào tạo cán bộ được quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo là lớp đầu tiên trong chương trình đào tạo theo Đề án số 04 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý, với đặc thù các học viên đều là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Vì vậy cần đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng giảng viên gợi mở vấn đề, định hướng phương pháp tiếp cận, khuyến khích tính chủ động, và tự giác của mỗi học viên.

“Đặc biệt, mỗi học viên phải tự mình nghiên cứu chuyên đề, tìm tòi thêm tài liệu để mở rộng phạm vi nghiên cứu, liên hệ với thực tiễn công tác của địa phương, đơn vị; tăng cường đối thoại, tương tác trao đổi đa chiều giữa giảng viên với học viên, giữa các học viên trong lớp, trong tổ với nhau”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Sau khi kết thúc lớp học, Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Chỉ đạo lớp học tổng kết, rút kinh nghiệm về những ưu điểm và hạn chế trong các khâu tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn nói riêng và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung để tham mưu hiệu quả hơn cho công tác cán bộ của Thành phố.

Trong thời gian từ ngày 15/5 đến ngày 12/6, các học viên sẽ được học tập 3 học phần, 25 chuyên đề, 5 báo cáo bổ trợ và nghiên cứu thực tế nhằm giúp các học viên nắm được những kết quả nghiên cứu mới nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và cập nhật tình hình mới của thế giới; quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Các chuyên đề cũng cung cấp một cách có hệ thống những kiến thức hiện đại về khoa học lãnh đạo, quản lý, góp phần hình thành tầm nhìn và tư duy chiến lược của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của Thành phố; nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng thông qua các bài học kinh nghiệm được rút ra từ những mô hình tiên tiến hoặc yếu kém, không thành công trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như các chuyên đề kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn cần thiết đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Theo Ban tổ chức, thông qua nghiên cứu, học tập hệ thống, bao quát, vừa có trọng tâm, trọng điểm; vừa có tính lý luận, khoa học, vừa mang tính thời sự và thực tiễn cụ thể, sinh động sẽ góp phần nâng cao kiến thức, trình độ lý luận chính trị, bản lĩnh, củng cố niềm tin, lý tưởng; giúp các học viên nâng cao cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; có nhân sinh quan và tư duy đúng đắn trước bối cảnh thế giới, khu vực và tình hình trong nước để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển của Thủ đô.

Bên cạnh đó, các học viên đồng thời được bổ sung cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cống hiến, trách nhiệm và quyết tâm cao nhất của đội ngũ cán bộ kế cận của TP.Hà Nội.

Gia Huy

Top