Hà Nội phấn đấu GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 7,5% đến 8%;

08/12/2021 7:00 AM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 277/CTr-UBND về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Hà Nội phấn đấu GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 7,5% đến 8%;

Chương trình xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 7,5% đến 8%; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3,1-3,2 triệu tỷ đồng; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30%; tốc độ tăng năng suất lao động 7%-7,5%; tỷ lệ trường công lập (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) đạt chuẩn quốc gia 80%-85%; số giường bệnh/vạn dân là 30-35; số bác sĩ/vạn dân là 15; cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố; tỷ lệ đô thị hóa 60%-62%; tỷ lệ diện tích phủ kín của các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu 100%.

Về diện tích nhà ở bình quân đạt 29,5m2 sàn/người. Tỷ lệ nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị đạt 90%. Tỷ lệ nhà ở cho thuê trong các dự án đầu tư xây dựng mới nhà ở xã hội đạt 30%. Tỷ lệ hộ dân thành thị và nông thôn được cung cấp nước sạch 100%. Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý 50%-55%. Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng 30%-35%...

Chương trình cũng đề ra các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trong đó, có đề cập một số cân đối lớn, cụ thể về thu - chi ngân sách nhà nước: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 1.405 nghìn tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương khoảng 613,7 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cần huy động trên 3 triệu tỷ đồng. Đầu tư từ ngân sách Thành phố khoảng 299,2 nghìn tỷ đồng (48,75% tổng chi ngân sách địa phương).

Về sử dụng đất, Thành phố sẽ cơ cấu sử dụng đất tiếp tục thay đổi theo hướng giảm diện tích đất nông nghiệp. Đến năm 2025, diện tích lúa cả năm còn khoảng 140.000ha; chuyển đổi khoảng 25.000ha diện tích lúa sang các hình thức sử dụng khác có hiệu quả hơn.

Đối với tạo việc làm mới, mỗi năm cần tạo ra khoảng 22 nghìn việc làm mới, đồng thời, giới thiệu, giải quyết việc làm trung bình cho khoảng 160 nghìn người để bảo đảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 3%. Dự kiến, tỷ trọng lao động trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tổng lao động xã hội khoảng 10%.

Nguyên Phương

Top