Hà Nội tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của Đề án 06

10/08/2022 8:07 PM

(Chinhphu.vn) - Ngày 10/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội chỉ thị tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ Đề án 06 - Ảnh 1.

Hà Nội xác định mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: VGP/Minh Anh.

Chỉ thị nêu rõ, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện các nội dung quan trọng sau. 

Trước hết, tiếp tục tập trung quán triệt nghiêm túc tinh thần Đề án 06; đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án 06, tạo nên sức mạnh tổng hợp trên cơ sở thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận cao trong xã hội. Phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô trong việc triển khai thực hiện Đề án 06, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2022-2030.

Đồng thời, xác định rõ ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong giai đoạn hiện nay; trọng tâm là việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố gắn với việc thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đặc biệt đối với việc thực hiện các dịch vụ công thiết yếu, xác định mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.

Việc thực hiện Đề án 06 phải được thực hiện đồng bộ, quyết liệt với các biện pháp, giải pháp linh hoạt, nhiệm vụ, lộ trình, thời gian cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ đơn vị thực hiện, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành sớm các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong đề án.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi đề án, chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố về kết quả, tiến độ triển khai; ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai đảm bảo bám sát nội dung, tiến độ thực hiện đề án và Kế hoạch số 54/KH-UBND, ngày 17/2/2022 của UBND thành phố. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò người đứng đầu trong việc huy động sự vào cuộc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, bảo đảm triển khai có hiệu quả đề án. Mời bạn đọc xem toàn văn chỉ thị tại đây.

Minh Anh

Top