Hà Nội triển khai đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

21/09/2021 7:47 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND (ngày 20/9) về triển khai đánh giá, tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2021 của TP Hà Nội.

Giải quyết TTHC qua Bộ phận 1 cửa của các quận, huyện được người dân đánh giá cao - Ảnh minh họa

Theo đó, từ tháng 9/2021, Sở Nội vụ Hà Nội dự kiến lấy 211 mẫu phiếu điều tra xã hội học từ các đối tượng để đánh giá, tự chấm điểm xác định Chỉ số PAR Index năm 2021 của thành phố. Trong đó, 50 người là đại biểu HĐND thành phố; 57 người là lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP; 95 người là lãnh đạo đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan chuyên môn thành phố; 9 người là lãnh đạo UBND cấp huyện.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ lấy mẫu phiếu từ người dân, doanh nghiệp để thực hiện điều tra xã hội học về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước (SIPAS).

Sau khi hoàn thành nội dung trên, tháng 1/2022, Sở Nội vụ sẽ tổ chức đánh giá và tự chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số PAR Index năm 2021 của thành phố.

UBND TP yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, tiến độ thời gian, trách nhiệm trong triển khai kế hoạch phải xác định rõ ràng, phù hợp với điều kiện cụ thể. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trong triển khai thực hiện kế hoạch xác định đánh giá, tự chấm điểm Chỉ số PAR Index của thành phố.

Việc đánh giá, chấm điểm bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan và theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Đồng thời, bảo đảm thời gian hoàn thành việc đánh giá, tự chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 của thành phố và gửi báo cáo kết quả kèm theo tài liệu kiểm chứng về Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định.

* Xây dựng chính quyền điện tử là một trong các tiêu chí xác định chỉ số CCHC

UBND TP Hà Nội cũng vừa quyết định về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Việc ban hành chỉ số CCHC nhằm theo dõi, đánh giá thực chất và khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC áp dụng cho các Sở, các Huyện được cấu trúc thành 8 nội dung đánh giá: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; Tác động CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Phương pháp đánh giá là kết hợp giữa đánh giá của Hội đồng thẩm định (đánh giá bên trong) và đánh giá qua điều tra xã hội học (đánh giá bên ngoài).

UBND TP giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thanh tra Thành phố và các Sở: Tư pháp; Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Nội vụ trong việc theo dõi, đánh giá kết quả CCHC đối với từng nội dung, tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của UBND Thành phố.

Vĩnh Hoàng

Top