Hà Nội triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC

22/11/2021 3:29 PM

(Chinhphu.vn) – Hà Nội đặt mục tiêu, việc số hóa toàn bộ kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của các cơ quan quản lý nhà nước của Thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành trước 31/12/2025.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 259/KH-UBND về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội.

Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính…

Kế hoạch được thực hiện với mong muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết TTHC điện tử của các cơ quan nhà nước.

Theo đó, trong thời gian tới các sở, ngành liên quan của Hà Nội sẽ tập trung thực hiện một số nội dung: Rà soát, tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực; chuẩn bị điều kiện thực hiện số hóa; rà soát, mở rộng hệ thống “một cửa” điện tử của thành phố, đáp ứng yêu cầu lưu trữ, tra cứu, khai thác kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đã được số hóa và việc số hóa trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 468/QĐ-TTg.

UBND thành phố cũng giao hướng dẫn quy trình số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang được đơn vị quản lý, lưu trữ bằng văn bản giấy theo quy định; hướng dẫn quy trình số hóa trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan; hướng dẫn về lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử theo quy.

Liên quan đến việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, năm 2022, UBND thành phố chỉ đạo sẽ hoàn thành số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30%, 30% và 25% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, cấp huyện và cấp xã. Năm 2023-2025, tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công mỗi năm tăng tối thiểu thêm 25% đối với mỗi cấp hành chính, bảo đảm đạt tỷ lệ 100% trước năm 2025.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, UBND Thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên bảo đảm tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ. Đối với UBND các quận, huyện, thị xã, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch này, đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện số hóa, báo cáo theo quy định. Xây dựng kế hoạch số hóa theo lộ trình chung của thành phố, phù hợp tình hình thực tế tại mỗi cơ quan, đơn vị, khuyến khích việc hoàn thành sớm hơn lộ trình kế hoạch này.

Minh Anh

Top