Hà Nội triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

03/06/2016 4:10 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản thành phố Hà Nội năm 2016.

Ngày 31/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1225/QĐ-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên phạm vi cả nước. Để thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên phạm vi toàn thành phố, UBND Thành phố yêu cầu UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng nội dung hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Thành phố; Chủ động bố trí kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và lực lượng tham gia cuộc Tổng điều tra; Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo Ban Chỉ đạo (qua Cục Thống kê) để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc vượt quá thẩm quyền, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và nông thôn phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn; đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 rất quan trọng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, do vậy UBND TP yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện đạt tiến độ, hiệu quả cao.

UBND TP giao Cục Thống kê (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung cuộc Tổng điều tra theo quy định. Thống nhất với Sở Nông nghiệp và PTNT và một số sở ngành liên quan rà soát, bổ sung các nội dung, tiêu chí cần điều tra riêng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố; Tổ chức tập huấn cho Ban Chỉ đạo cấp huyện, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu có liên quan đến cuộc Tổng điều tra để các đơn vị chủ động thực hiện; Lập dự toán kinh phí hỗ trợ trình UBND Thành phố phê duyệt; Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị, hàng tháng báo cáo Ban Chỉ đạo Thành phố để chỉ đạo.

 Sở Thông tin và Truyền Thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố (Cục Thống kê) làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích cuộc Tổng điều tra để nhân dân biết, cung cấp thông tin một cách trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời.

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Hội Nông dân Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình vận động nhân dân, hội viên của Hội tích cực hưởng ứng, thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra trên địa bàn Thành phố.

Các sở, ngành liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và phân công thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp với Cục Thống kê lập kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị thực hiện hiệu quả cuộc Tổng điều tra.

 Minh Hương

 

Top