Hà Nội xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ

29/04/2021 8:56 AM

(Chinhphu.vn) - Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ sẽ có nhiều quan điểm, chủ trương, nội dung mới, có tác động trực tiếp tới đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp; nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ thời gian qua và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Gia Huy

Sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa 17.

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ Thành phố; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo...

Chương trình hành động phải xứng tầm vị trí, vai trò Thủ đô

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã tổ chức 3 Hội nghị Thành ủy để kiện toàn nhân sự và thông qua các nội dung về Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa 17; quy chế, chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy; định hướng về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công; 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa 17 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai nội dung trình Ban Chấp hành lần này rất quan trọng, sẽ là căn cứ để toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố thực hiện trong suốt nhiệm kỳ này và những năm tiếp theo.

Liên quan đến Chương trình hành động, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chủ trì phối hợp với các Ban Chỉ đạo của 10 Chương trình công tác của Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Chương trình hành động qua nhiều vòng thảo luận, xin ý kiến của tập thể UBND Thành phố, Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy 2 vòng để tổng hợp, hoàn thiện như dự thảo. Vì vậy, tại hội nghị, các đại biểu cần tập trung thảo luận, cho ý kiến, lưu ý nội dung Chương trình phải bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các điểm mới được nêu tại Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đồng thời phải gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng lớn, khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ Thành phố, 10 Chương trình công tác của Thành ủy và tình hình thực tiễn.

Để bảo đảm tính khả thi và khả năng cân đối nguồn lực, các nội dung nhiệm vụ của Chương trình phải vừa mang tính chất thường xuyên, đồng thời phải xác định được những nội dung, phần việc trọng tâm, trọng điểm, cốt lõi, cấp thiết có điểm nhấn để ưu tiên tập trung triển khai thực hiện, tạo được những đột phá quan trọng trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo nền tảng đưa Thủ đô và đất nước phát triển trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với những nguyên tắc nêu trên, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ, tập trung trí tuệ để tham gia nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo Chương trình, bảo đảm Chương trình khi ban hành phải xứng tầm với vị trí, vai trò của Thủ đô, đúng với thực tiễn của Thành phố và khả thi trong thực hiện.

Ảnh: Gia Huy

Quan điểm, chủ trương đổi mới về công tác cán bộ

Đối với dự thảo Nghị quyết về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh cần xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ là “công việc then chốt của then chốt, quyết định thành bại của mọi công việc”, với vai trò là Đảng bộ lớn nhất cả nước, với vị trí là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Trong những năm qua, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhất là đứng trước tình hình thực tiễn hiện nay với nhiều việc khó, việc mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải xứng tầm.

Vì vậy, tại Hội nghị Thành ủy lần thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã thống nhất xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về công tác cán bộ.

Với trách nhiệm là cơ quan chủ trì soạn thảo, trên cơ sở các chủ trương mới về công tác cán bộ của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, quy định của pháp luật và thực tiễn của Thành phố; Ban Tổ chức Thành ủy đã chủ động xây dựng dự thảo Nghị quyết rất công phu, bài bản, khoa học; đã tổ chức 03 hội nghị lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là 50/50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy; đã xin ý kiến góp ý của đại diện lãnh đạo Ban và các Vụ thuộc Ban Tổ chức Trung ương và trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến 2 vòng để tiếp thu, hoàn thiện, trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tại Hội nghị lần này.

Với quyết tâm xây dựng một Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, nhằm giải quyết cho được những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ thời gian qua và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Do đó, dự thảo Nghị quyết có nhiều quan điểm, chủ trương, nội dung mới có tác động trực tiếp tới đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp của Thành phố.

Căn cứ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, đề nghị Ban Chấp hành, nhất là các đồng chí Bí thư cấp ủy các địa phương từ thực tiễn phong phú ở cơ sở, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, quá trình nghiên cứu Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ Thành phố, các quy định của pháp luật để tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, sát thực để hoàn thiện Nghị quyết một cách toàn diện, đúng đắn và khả thi, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm được Ban Thường vụ Thành ủy xin ý kiến về: phạm vi, đối tượng, quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và việc tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 97 của Quốc hội và Nghị định 32 của Chính phủ gắn với việc đổi mới công tác cán bộ,…

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, các đại biểu sẽ đóng góp ý kiến để hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình, Nghị quyết của Thành ủy bảo đảm hiệu quả, thiết thực, cụ thể hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ Thành phố.

Gia Huy

Top