Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

22/10/2018 10:00 AM

(Chinhphu.vn) – Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện theo quy định và tham mưu, đề xuất báo cáo UBND Thành phố nội dung vượt thẩm quyền...

Theo tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, 100% TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp xã được công khai theo đúng quy định.

Về việc giải quyết TTHC, xã đã tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Trong 3 năm liên tục trước năm xét công nhận xã NTM kiểu mẫu, kết quả giải quyết TTHC của xã đạt tối thiểu từ 99% đối với hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã và 95% đối với hồ sơ TTHC liên thông được giải quyết đúng hoặc sớm hơn thời hạn quy định; không có kết quả giải quyết TTHC phải sửa đổi, bổ sung, bị phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, khiếu kiện và không có ý kiến phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật trong giải quyết TTHC trừ trường hợp phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, khiếu kiện được cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, kết luận là không đúng hoặc vu cáo.

Xã đã tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó từ khi triển khai đến khi nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ của TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt tối thiểu từ 10% trở lên đối với các phường, thị trấn và 5% trở lên đối với các xã còn lại; các hồ sơ trực tuyến được giải quyết đúng hoặc sớm hơn thời hạn quy định. Tiêu chí này không áp dụng đối với các xã miền núi, vùng cao, hải đảo.

Xã đã tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC và xử lý kết quả đánh giá theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Về mô hình điển hình cải cách TTHC, theo tiêu chí nông thôn kiểu mẫu, đã tổ chức công khai TTHC theo hình thức phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, ngoài các hình thức công khai bắt buộc theo quy định pháp luật hoặc đã triển khai áp dụng sáng kiến, giải pháp, mô hình mới trong hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết TTHC ngoài các sáng kiến, giải pháp, mô hình phải triển khai theo quy định của pháp luật. Tính mới, hiệu quả của sáng kiến, giải pháp, mô hình điển hình về cải cách TTHC được xem xét trong quá trình xét, công nhận xã NTM kiểu mẫu theo quy định.

TP. Hà Nội là đơn vị dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới với 294/386 xã đạt chuẩn. Song, đạt chuẩn không đồng nghĩa với việc chỉ duy trì, mà hơn thế là phải nâng cao chất lượng nông thôn mới. Để có những thước đo sát thực, cụ thể, mới đây, UBND TP. Hà Nội cũng đã ban hành bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, xã nông thôn mới nâng cao của Hà Nội vẫn được đánh giá dựa trên kết quả thực hiện 19 tiêu chí như bộ Tiêu chí quốc gia về xã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng chia làm 6 nhóm (tăng 1 nhóm so với bộ Tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới), gồm: Quy hoạch; hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nông dân; giáo dục, y tế, văn hóa; cảnh quan, môi trường; hệ thống chính trị - quốc phòng, an ninh - hành chính công. Các tiêu chí được đánh giá cao hơn một bước so với bộ Tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Ví như, đối với tiêu chí thu nhập, quy định “thu nhập bình quân đầu người phải cao gấp 1,2 lần trở lên so với quy định của TP. Hà Nội tại thời điểm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới”; "tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn dưới 1%"; tiêu chí trường học quy định "cả 3 cấp trường đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó có tối thiểu 1 cấp trường mầm non hoặc tiểu học đạt chuẩn mức độ 2 về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học"... Bộ Tiêu chí cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, trong đó thêm chỉ tiêu về cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp...

Minh Anh

Top