Khắc phục hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

21/04/2022 2:17 PM

(Chinhphu.vn) - TP. Hà Nội phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 kéo dài sang năm 2022, hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo quy định của Luật Đầu tư công. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục tồn tại, hạn chế.

Khắc phục hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công  - Ảnh 1.

Bảo đảm mục tiêu, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật

Đồng thời, bảo đảm mục tiêu, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật.

Đó là mục tiêu của thành phố Hà Nội đặt ra trong Kế hoạch số 123/KH-UBND về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các công trình trọng điểm của Thành phố, được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2021 và đẩy nhanh thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Thành phố Hà Nội xác định, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục tồn tại, hạn chế: Thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công chậm ở cấp Thành phố và cấp huyện. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư phục vụ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

Để thực hiện được những mục tiêu đề ra, TP. Hà Nội yêu cầu từng chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân và cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/4. Đồng thời, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và năm 2021 kéo dài, báo cáo định kỳ trước ngày 5 hằng tháng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố điều chỉnh vốn đợt 1 năm 2022 tại kỳ họp HĐND Thành phố giữa năm 2022, trong đó, xem xét, điều chuyển vốn đối với các trường hợp giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt (hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt) quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định; hướng dẫn cơ quan tài chính cấp huyện thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo thẩm quyền.

Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan kiểm soát chặt việc tạm ứng, thanh toán kế hoạch vốn xây dựng cơ bản, vốn cho chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thanh quyết toán dự án hoàn thành theo cơ chế linh hoạt, bảo đảm đúng quy định, không để tình trạng tạm ứng kéo dài do chưa có khối lượng thực hiện, tạm ứng để bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng không chi trả, tránh tình trạng các dự án có số dư tạm ứng theo chế độ, chưa thu hồi, chưa quyết toán đề nghị chuyển nguồn sang năm sau.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư của dự án theo phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố, các dự án sử dụng nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ; đồng thời, chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết các thủ tục đầu tư dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn…

Nguyên Phương

Top