Khảo sát sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của các cơ quan nhà nước

07/08/2018 5:15 PM

(Chinhphu.vn) - Thành phố tiến hành đo lường sự hài lòng ở một số lĩnh vực trọng điểm, dân sinh bức thiết, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhiều cá nhân, tổ chức.

Ảnh minh họa

Đây là một trong những nội dung trong kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020 vừa được UBND TP. Hà Nội ban hành.

Bên cạnh đó sẽ khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị ngay sau khi người dân, người đại diện tổ chức hoàn thành giao dịch và nhận kết quả.

Đối tượng khảo sát là người dân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ.

Đối với đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức ở một số lĩnh vực/thủ tục theo 22 tiêu chí quy định tại Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020.

Đối với việc tự khảo sát, lấy ý kiến người dân, tổ chức tại các cơ quan, đơn vị: Các cơ quan, đơn vị tự khảo sát theo tiêu chí tại Mẫu phiếu rút gọn ban hành kèm theo Quyết định này. Ngoài ra, có thể bổ sung thêm các tiêu chí, câu hỏi phù hợp khác.

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức ở một số lĩnh vực/thủ tục trọng điểm.

Định kỳ hàng năm, Thành phố tổ chức 1 đợt khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã; tích hợp vào kết quả điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã và định kỳ khảo sát, đo lường sự hài lòng ở một số lĩnh vực/thủ tục trọng điểm, dân sinh bức thiết, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhiều cá nhân, tổ chức theo yêu cầu quản lý.

Khuyến khích thực hiện việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND các xã, phường, thị trấn. UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc.

Việc khảo sát được tiến hành bằng cách hỏi trực tiếp người dân, tổ chức thông qua phiếu khảo sát. Các điều tra viên tiếp xúc trực tiếp với đối tượng khảo sát, phát phiếu khảo sát để lấy thông tin và thực hiện việc thu hồi phiếu khảo sát. Trong trường hợp cần thiết, Thành phố hợp đồng với Bưu điện thành phố Hà Nội để cùng tham gia triển khai nghiệp vụ phát, thu phiếu.

Các cơ quan, đơn vị tự tiến hành khảo sát, lấy ý kiến người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi người dân, người đại diện tổ chức đã thực hiện xong giao dịch và nhận kết quả giải quyết; Việc khảo sát được tiến hành ngay sau khi trả kết quả giải quyết TTHC, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phát phiếu khảo sát trực tiếp và hướng dẫn người được khảo sát đánh giá và bỏ phiếu vào Hòm phiếu.

Trường hợp Thành phố triển khai thiết bị đánh giá điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thì việc khảo sát được tiến hành bằng thiết bị đánh giá điện tử.

Ngoài phương thức khảo sát trên, các cơ quan, đơn vị có thể mở rộng hình thức khảo sát khác như: Tập trung người dân, người đại diện tổ chức để phát phiếu khảo sát; Gửi phiếu khảo sát qua đường bưu điện, qua hộp thư điện tử đến người dân, người đại diện tổ chức đã thực hiện giao dịch, nhận kết quả giải quyết TTHC; khảo sát trực tuyến qua Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị...

Nguyên Phương

Top