Không tổ chức hoạt động thuần túy thương mại tại Hoàng thành Thăng Long

02/06/2018 10:30 AM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Hoàng Thành Thăng Long

Cụ thể, quy chế áp dụng với các tổ chức trong và ngoài nước được giao chủ trì tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Các sự kiện, lễ hội được ưu tiên tổ chức gồm sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng của quốc gia, của TP. Hà Nội; các sự kiện, lễ hội, hoạt động nghiên cứu thể nghiệm văn hóa phi vật thể về Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội nhằm góp phần quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di sản đối với bạn bè trong nước và quốc tế.

Các sự kiện, lễ hội, hoạt động không được tổ chức tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội gồm: Các sự kiện, lễ hội, hoạt động vi phạm quy định cấm tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 6-11-2009 của Chính phủ; các sự kiện, hoạt động thuần túy thương mại; các sự kiện, lễ hội, hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng tới giá trị Khu di sản, vi phạm quy định về bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Các khu vực được phép tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu di tích, gồm khu vực sân Điện Kính Thiên, khu vực sân Đoan Môn, khu vực nhà 19C Hoàng Diệu, khu vực 18 Hoàng Diệu và một số địa điểm trong khuôn viên Khu di sản; trong đó, khu vực Điện Kính Thiên chỉ tổ chức các sự kiện, lễ hội, hoạt động chính trị, văn hóa của quốc gia và các sự kiện, lễ hội lịch sử, văn hóa gắn với Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Minh Hương

Top