Một số quận, huyện bắt đầu triển khai phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của Thành phố

19/11/2018 10:12 AM

(Chinhphu.vn)-Thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 9/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đồng bộ toàn Thành phố, quận Hoàn Kiếm, huyện Thanh Oai, huyện Mỹ Đức đã có kế hoạch tổ chức thực hiện.

Ảnh minh họa

Cụ thể, quận Hoàn Kiếm đã bắt đầu triển khai phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của Thành phố. Để công tác này thực hiện thành công, UBND quận đã yêu cầu các phòng chuyên môn, UBND các phường quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, hợp đồng lao động của đơn vị về việc triển khai phần mềm một cửa điện tử Thành phố Hà Nội, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng cần tập trung chỉ đạo và thực hiện. Nghiêm túc sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị, bố trí trang thiết bị, đảm bảo đường truyền cho việc vận hành.

Quận yêu cầu Phòng Nội vụ quận phối hợp Văn phòng HĐND và UBND quận theo dõi kiểm tra đột xuất các đơn vị trong việc triển khai phần mềm một cửa điện tử của thành phố. Đề xuất UBND Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt (trong 10 ngày đẩu triển khai ứng dụng). Đồng thời, lấy kết quả đợt triển khai phần mềm làm tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua đối với các đơn vị trong công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018.

Tại huyện Thanh Oai, UBND huyện yêu cầu các ngành, UBND các xã, thị trấn kể từ ngày 17/11/2018, việc giải quyết hồ sơ TTHC, dịch vụ công trực tuyến các cấp (trừ dịch vụ công trực tuyến do Bộ, Ngành triển khai) phải thực hiện tập trung tại hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố; cùng việc sử dụng các ứng dụng một cửa điện tử do sở, ban, ngành triển khai.

Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, UBND các xã, thị trấn đấy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến cho người dân, tổ chức tham gia khai thác, sử dụng Hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố khi làm TTHC.

Triển khai rà soát TTHC, thực hiện cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các biến động thay đổi về TTHC về Văn phòng HĐND&UBND huyện; báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai sử dụng hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố theo nội dung Công văn số 1613/UBND-VP ngày 30/10/2018 của UBND huyện Thanh Oai về việc báo cáo triển khai vận hành hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán triệt, chỉ đạo Bộ phận một cửa và các công chức chuyên môn tập trung thực hiện triển khai Hệ thống theo chỉ đạo của UBND huyện.

Tại huyện Mỹ Đức, UBND huyện yêu cầu, kể từ ngày 17/11/2018, việc giải quyết hồ sơ TTHC, dịch vụ công trực tuyến các cấp trên địa bàn huyện (trừ các dịch vụ công trực tuyến do bộ, ngành triển khai) phải thực hiện tập trung tại Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp; dừng việc duy trì, vận hành các ứng dụng một cửa điện tử do các sở, ban, ngành triển khai trước đây; đặc biệt cần cải cách phương pháp tổ chức triển khai, áp dụng hình thức báo cáo điện tử, giảm họp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố.

UBND huyện cũng quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức trực tiếp tham gia vào quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị mình nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện phần mềm Một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố; khẩn trương rà soát, phối hợp với đơn vị hỗ trợ triển khai phần mềm cập nhật đầy đủ danh mục TTHC, quy trình giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị mình trên Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp.

Đồng thời đề xuất Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp; tham mưu, đề xuất khen thưởng hoặc phê bình các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Huyện; Phối hợp với đơn vị hỗ trợ triển khai Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp để tiếp nhận khó khăn, vướng mắc và chủ động hỗ trợ, tháo gỡ; trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết, khẩn trương tổng hợp báo cáo UBND huyện để chỉ đạo.

Thực hiện rà soát toàn bộ các hệ thống một cửa điện tử đã triển khai tại các cơ quan, đơn vị đến nay vẫn còn hoạt động; hướng dẫn chuyển đổi sang Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp theo đúng tiến độ yêu cầu.

Phòng Văn hóa - Thông tin xây dựng kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến cho người dân, tổ chức tham gia khai thác, sử dụng Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp khi giao dịch TTHC; hướng dẫn các xã, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về các lợi ích mà tổ chức, cá nhân và cơ quan Nhà nước đạt được khi thực hiện phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của Thành phố.

Bảo Khánh

Top