Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng

17/10/2020 8:00 AM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu cần đổi mới hình thức phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Yêu cầu trên nhằm thực hiện Kết luận số 62-KL/BCĐ, ngày 6/8/2020, của Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy về việc kết luận tại phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai công tác trọng tâm các tháng cuối năm 2020, UBND thành phố yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, cơ quan tương đương sở, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các công ty TNHH MTV và các đơn vị trực thuộc thành phố thực hiện nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020. 

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch; tiếp tục thực hiện các kế hoạch của UBND thành phố: Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 11/6/2020 về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2020; Kế hoạch số 123/KH-UBND, ngày 11/6/2020, về việc tiếp tục duy trì, nâng cao Chỉ số CCHC năm 2020 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 124/KH-UBND, ngày 11/6/2020, về cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố Hà Nội năm 2020 và các năm tiếp theo.

Thực hiện đúng quy định pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố đối với các vấn đề liên quan quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai, chế độ định mức tiêu chuẩn, tài chính, xây dựng... Các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các nội dung vượt thẩm quyền.

Tiếp tục thực hiện Đề án số 56-ĐA/BCĐ, ngày 25/11/2019, của BCĐ Chương trình số 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 28/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện các kết luận, kiến nghị của đoàn công tác số 1 Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong việc giám sát thực hiện pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng; tạo điều kiện phát huy vai trò của cơ quan thông tin truyền thông, báo chí, phát thanh và truyền hình trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng…

Nguyên Phương

 

Top