Nâng cao tỷ lệ thực hiện tại chỗ việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả

06/10/2018 9:22 AM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5298/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn Thành phố.

Nội dung kế hoạch tập trung xây dựng, ban hành văn bản để quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhiệm vụ và bố trí trụ sở, trang thiết bị của bộ phận một cửa các cấp. Triển khai ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của cơ quan, địa phương mình. Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị định và Kế hoạch này, lồng ghép trong báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC về Văn phòng UBND Thành phố để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố và Văn phòng Chính phủ.

Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa theo hướng nâng cao tỷ lệ thực hiện tại chỗ việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả, bảo đảm tại Trung tâm phục vụ hành chính công (trường hợp thành lập Trung tâm) thực hiện tại chỗ đối với tối thiểu 20% TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ; tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã thực hiện tại chỗ đối với tối thiểu 50% TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ.

Tổ chức triển khai nâng cấp, hoàn thiện cổng dịch vụ công Thành phố, Hệ thống thông tin một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đảm bảo lộ trình và yêu cầu về ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quy trình đầu tư và bố trí kinh phí thực hiện. Chú trọng thuê dịch vụ CNTT để bảo đảm duy trì, phát triển dịch vụ công Thành phố, Hệ thống Thông tin một cửa điện tử Thành phố, hạ tầng kỹ thuật phục vụ và đảm bảo kết nối với cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Minh Hương

Top