Nhiều điểm mới trong Quy chế làm việc của UBND TP. Hà Nội

16/09/2021 5:28 PM

(Chinhphu.vn) - Một trong những điểm mới của Quy chế làm việc UBND TP. Hà Nội là Chủ tịch UBND Thành phố và các thành viên UBND Thành phố dành thời gian đi kiểm tra cơ sở, khảo sát thực tế, gặp gỡ tiếp xúc và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, doanh nghiệp; công khai, minh bạch, đổi mới và hiện đại hóa hoạt động của UBND Thành phố.

Các cuộc làm việc của UBND TP.Hà Nội luôn có tính đổi mới, chủ động, minh bạch và thống nhất cao - Ảnh: Gia Huy

Quy chế làm việc của UBND TP. Hà Nội vừa mới ban hành tại Văn bản 16/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 được Văn phòng UBND TP. Hà Nội cho biết có rất nhiều điểm mới, nổi bật.

Đổi mới và hiện đại hóa hoạt động của UBND Thành phố

Theo Văn phòng UBND TP. Hà Nội, Quy chế làm việc mới này đã đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, phát huy trách nhiệm nêu gương. Mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một người chủ trì, chịu trách nhiệm. Nếu nhiệm vụ giao cho sở, ngành, cơ quan, UBND các quận, huyện, thị xã thì Thủ trưởng sở, ngành, cơ quan, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, chủ động giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền được phân công, đúng trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND Thành phố. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết và đề cao sự thống nhất trong mọi hoạt động.

Thực hiện phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật, trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan, bảo đảm sự quản lý thống nhất của UBND Thành phố; đồng thời, phát huy tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của sở, ngành, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời, có cơ chế phù hợp để giám sát, kiểm tra và kiểm soát quyền lực.

Công khai, minh bạch, đổi mới và hiện đại hóa hoạt động của UBND Thành phố, các sở, ngành, cơ quan, địa phương; thúc đẩy chính quyền điện tử, tiến nhanh tới chính quyền số, thực hiện nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phục vụ Nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân.

Đề cao trách nhiệm, thẩm quyền tập thể UBND Thành phố

Tập thể UBND Thành phố thảo luận và quyết nghị trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định hoặc thông qua các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố. Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Thành phố hoặc xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Quyết định việc thí điểm thực hiện cơ chế, chính sách đối với những vấn đề mới chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp thực tiễn mà thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố, làm cơ sở cho việc điều chỉnh hoặc ban hành cơ chế, chính sách mới. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xác định rõ, đề cao trách nhiệm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch

Chủ tịch UBND Thành phố chỉ giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố; không xử lý những công việc đã phân công, ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND Thành phố; không quyết định thay những việc đã phân cấp, ủy quyền hoặc thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng sở, ngành, cơ quan, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã theo quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố chịu trách nhiệm chủ động giải quyết và quyết định các công việc đã được phân công, ủy quyền. Nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ tịch UBND Thành phố khác thì trực tiếp trao đổi, thống nhất với Phó Chủ tịch đó để giải quyết hoặc phối hợp giải quyết thông qua Phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng UBND Thành phố. Trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì xem xét, quyết định; chỉ báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định khi thực sự cần thiết mà cá nhân Phó Chủ tịch không quyết định được.

Tăng cường trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng các đơn vị

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thành phố chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố và trước pháp luật trong xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc khi được UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố phân công, ủy quyền, giao nhiệm vụ, bao gồm cả công việc đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó; ưu tiên thời gian, nguồn lực và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và những nội dung quản lý nhà nước khác. Khi tham mưu, đề xuất UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố giải quyết công việc phải nêu rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, quan điểm, kiến nghị rõ phương án giải quyết công việc và chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất.

Thực hiện, chỉ đạo xử lý công việc trên môi trường điện tử, bảo đảm rút ngắn thời gian xử lý, công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình; chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về công tác đổi mới, hiện đại hóa hoạt động của cơ quan mình phụ trách.

Sử dụng đúng quyền hạn được giao, không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của mình lên UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố hoặc cho các cơ quan khác và không giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan khác, trừ trường hợp theo chỉ đạo, ủy quyền của Chủ tịch UBND Thành phố.

Làm rõ hơn trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành, cơ quan, UBND các quận, huyện, thị xã trong xử lý công việc. Khi được hỏi ý kiến, các sở, ngành, cơ quan, UBND các quận, huyện, thị xã phải cho ý kiến rõ ràng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, không được né tránh, trả lời chung chung và phải trả lời đúng hạn, nếu quá hạn thì coi như đồng ý. Khi mời họp, sở, ngành, cơ quan, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm cử người có thẩm quyền dự và là ý kiến chính thức của sở, cơ quan, địa phương; trường hợp lập biên bản cuộc họp thì có giá trị như ý kiến chính thức bằng văn bản.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xử lý công việc bảo đảm chất lượng, gắn với tiến độ hoàn thành. Cá thể hóa trách nhiệm của Thành viên UBND Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan để xảy ra tình trạng chậm trình, nợ đọng, xin lùi rút nhiều các đề án trong Chương trình công tác của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố và các thành viên UBND Thành phố dành thời gian đi kiểm tra cơ sở, khảo sát thực tế, gặp gỡ tiếp xúc và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, doanh nghiệp để phục vụ công tác là rất hữu ích. Kết hợp hài hòa giữa làm việc tại cơ sở và làm việc trực tuyến giữa UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố với địa phương, bảo đảm thiết thực và tiết kiệm, hiệu quả.

Chủ động cung cấp thông tin hoạt động của Thành phố

Quy chế cũng đổi mới công tác thông tin về hoạt động của UBND Thành phố tới nhân dân. Chánh Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội nổi bật; thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của UBND Thành phố, tổ chức họp báo định kỳ để thông báo kết quả phiên họp UBND Thành phố; tổ chức họp báo khi cần thiết để thông tin về các chính sách, quyết định quan trọng trong chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố; trả lời những vấn đề dư luận xã hội và báo chí quan tâm; thực hiện thông cáo báo chí. Khi được yêu cầu, các sở, ngành, cơ quan liên quan tham dự họp báo, trực tiếp phát biểu và chịu trách nhiệm về các nội dung thuộc phạm vi chuyên ngành của mình.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố đổi mới cách thức, nội dung, thành phần tham gia đưa tin hoạt động của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố và tổ chức họp báo UBND Thành phố phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông về hoạt động của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố và các Ủy viên UBND Thành phố tới nhân dân Thủ đô.

Sở TT&TT cũng chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng sở, ngành, cơ quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng cơ chế, quy trình phối hợp trong công tác truyền thông, bảo đảm kịp thời, đồng bộ và nhất quán trong hệ thống hành chính và xử lý khủng hoảng truyền thông nhanh chóng, hiệu quả; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp thông tin tới Nhân dân bằng các hình thức thích hợp về tình hình mọi mặt của Thành phố.

Gia Huy

Top