NTM Thanh Trì: Đi lên từ những đột phá

31/10/2017 2:54 PM

(Chinhphu.vn)-Là một trong 3 huyện đầu tiên của thành phố đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), huyện Thanh Trì đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nội lực toàn dân, tạo ra những đột phá và làm nên thế mạnh riêng của huyện.

Vùng trồng rau an toàn thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì-Ảnh Minh Nhung

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Vũ Văn Nhàn cho biết, việc huyện Thanh Trì trở thành một trong 3 huyện đầu tiên của thành phố Hà Nội đạt chuẩn NTM đã tạo nên diện mạo mới, sức sống mới, động lực phát triển mới đối với cán bộ và nhân dân trên toàn huyện.

Để đạt được kết quả này, ngay sau khi quán triệt, triển khai Nghị quyết của Trung ương Đảng, Thành ủy Hà Nội và các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Huyện ủy Thanh Trì đã có Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đến năm 2020. Song song với việc chỉ đạo xã Đại Áng xây dựng thí điểm mô hình NTM theo sự chỉ đạo của thành phố, huyện triển khai đồng loạt đến 14 xã còn lại với phương châm "Vừa làm vừa rút kinh nghiệm" để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM của huyện.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng NTM, huyện Thanh Trì cũng gặp không ít khó khăn do tình hình kinh tế trong nước có nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu ngân sách của huyện. Vấn đề ô nhiễm môi trường ở các dòng sông, cải tạo, nâng cấp hạ tầng nông thôn, tiêu thoát nước trong khu dân cư, giải quyết việc làm cho lao động sau thu hồi đất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn là những nhiệm vụ cần phải tập trung giải quyết. Bên cạnh đó, đa số người dân nông thôn vẫn còn khó khăn về vốn đầu tư, chưa mạnh dạn xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và phát triển mạnh các ngành phi nông nghiệp để tạo việc làm và nguồn thu nhập.

Để giải quyết được những khó khăn trên, thời gian qua huyện đã chú trọng phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống nông dân. Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát động phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" gắn với đẩy mạnh việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua khác. Từ đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nội lực toàn dân, tạo ra những đột phá trong công tác xây dựng NTM của huyện Thanh Trì.

Tạo ra nhiều đột phá

Chia sẻ với phóng viên, ông Vũ Văn Nhàn cho biết, bước đột phá đầu tiên của huyện Thanh Trì trong xây dựng NTM là huyện đã xác định quy hoạch phải đi trước một bước để định hướng và đảm bảo phát triển bền vững. Năm 2012, UBND huyện Thanh Trì đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM của 15 xã và ban hành quy chế quản lý theo quy hoạch. Nét nổi bật trong công tác quy hoạch là toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân đều tham gia xây dựng, tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch.

Sang năm 2017, UBND huyện sẽ tiếp tục rà soát lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM đối với 15/15 xã và lập quy hoạch chi tiết trung tâm các xã đảm bảo phù hợp với các quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn.

Đồng thời coi việc xây dựng hạ tầng là động lực, tiền đề cho phát triển. Với quan điểm chỉ đạo phát huy vai trò mạnh mẽ của nhân dân, trong đó huy động nguồn lực của cộng đồng là quyết định, sự tham gia của doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là cần thiết. Từ đó, xây dựng NTM đã trở thành phong trào sâu rộng, có nhiều sáng tạo và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Bên cạnh đó, vấn đề phát triển kinh tế được coi là nhiệm vụ trọng tâm, là điều kiện quyết định để nâng cao đời sống nhân dân, là tiêu chí để nhân dân cảm nhận rõ nét về chương trình xây dựng NTM của huyện. Theo đó, huyện đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền đổi thửa. Đến nay huyện đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ổn định như: Vùng nuôi trồng thủy sản tại các xã Đại áng, Đông Mỹ; vùng trồng rau an toàn tại các xã Yên Mỹ, Duyên Hà; vùng trồng cây ăn quả tập trung xã Vạn Phúc… Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn dưới 2%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên toàn huyện đạt trên 90%.

Các vấn đề về văn hóa - xã hội, môi trường có nhiều tiến bộ vượt bậc. Chất lượng giáo dục ngày càng tăng lên, công tác khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh, nhiều lao động nông thôn được tập huấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ. Từ đó nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn huyện từ 45% năm 2011 lên 65% vào năm 2017.

Đặc biệt, công tác vệ sinh môi trường rất được huyện chú trọng. Huyện đã triển khai Đề án nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ môi trường huyện đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nhân dân đóng góp để cải tạo môi trường nông thôn. Đến nay cơ bản vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện đã được giải quyết.

Có thể nói, chính phong trào xây dựng NTM đã tạo điều kiện để hạ tầng kinh tế xã hội của huyện được đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cũng được nâng lên, thu nhập của nông dân được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo và phát huy được truyền thống văn hoá của nông thôn, tình làng nghĩa xóm được giữ gìn.

Với những kết quả đã đạt được, ông Vũ Văn Nhàn cho biết, trong thời gian tới, huyện Thanh Trì sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xây dựng NTM, huy động tối đa các nguồn lực, nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm giữ vững danh hiệu huyện, xã đạt chuẩn NTM. Đồng thời phấn đấu xây dựng xã, huyện NTM kiểu mẫu gắn với phát triển huyện đồng bộ theo hướng đô thị.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo, khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ từ ngân sách cho các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy mô tập trung và vận dụng linh hoạt chính sách hỗ trợ của Trung ương và Thành phố để phát triển sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao, theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng thu nhập cho người dân.

Quyết liệt chỉ đạo duy trì, cải thiện điều kiện môi trường nông thôn. Vận động nhân dân duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các công trình xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, thực hiện vệ sinh khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Thực hiện tốt nếp sống văn minh, tích cực tham gia bảo hiểm y tế… để phát triển mọi lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường.

Minh Nhung

Top