Phấn đấu 100% hồ sơ các sở, ngành xử lý qua môi trường mạng

04/08/2023 9:24 AM

(Chinhphu.vn) - Thành phố Hà Nội phấn đấu 100% các văn bản hành chính, hồ sơ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố được số hóa và luân chuyển, trao đổi thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố.

Phấn đấu 100% hồ sơ các sở, ngành xử lý qua môi trường mạng - Ảnh 1.

Việc các hồ sơ được xử lý qua môi trường mạng sẽ giúp giảm bớt chi phí, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Sở KH&ĐT Hà Nội

UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ trên môi trường mạng tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng chữ ký số chuyên dùng cá nhân người có thẩm quyền trong xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Chuyển đổi hình thức làm việc, xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên giấy sang xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử để hiện đại hóa nền hành chính Thành phố, giảm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của các cấp chính quyền Thành phố.

Thành phố đặt ra chỉ tiêu 100% các cơ quan, đơn vị khai thác, sử dụng Hệ thống qua đó phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cấp chính quyền Thành phố; 100% các cán bộ, công chức, viên chức được trang bị chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vị công tác xử lý văn bản, hồ sơ trên môi trường mạng; 100% các văn bản hành chính, hồ sơ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố được số hóa và luân chuyển, trao đổi thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố. 

Đồng thời, 100% hồ sơ công việc tại các Sở, ban, ngành; 95% hồ sơ công việc tại UBND các quận, huyện, thị xã; 80% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, UBND Thành phố xây dựng các nội dung triển khai gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, các trang thiết bị kỹ thuật công nghệ thông tin và công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố và Công tác đào tạo, hướng dẫn sử dụng.

UBND Thành phố giao lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình; chỉ đạo trực tiếp việc xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định thời gian thực hiện cụ thể đến từng nội dung công việc; gương mẫu trong quản lý, sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng.

Được biết trong quý III/2023, Thành phố Hà Nội sẽ triển khai ứng dụng chữ ký số người có thẩm quyền đối với các loại văn bản gồm: Quyết định (trừ các Quyết định do Chủ tịch UBND TP, các Phó Chủ tịch UBND TP ký); Quy định; Quy chế; Thông báo; Tờ trình; Kế hoạch; Giấy mời; Tài liệu phục vụ họp; Công văn xin ý kiến; Công văn góp ý đối với các dự thảo văn bản; Giấy giới thiệu; Giấy biên nhận hồ sơ; Văn bản sao y; các loại báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất; Phiếu chuyển; Công văn có tính tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và các loại văn bản có tính chất nội bộ khác.

Từ quý III/2023 đến quý IV/2023, Thành phố triển khai ứng dụng chữ ký số người có thẩm quyền đối với các loại văn bản còn lại (trừ loại văn bản mật); các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP phải tạo lập hồ sơ điện tử, số hóa đầy đủ hồ sơ tài liệu để trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng thời triển khai ứng dụng chữ ký số người có thẩm quyền là lãnh đạo UBND TP đối với các loại văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của UBND TP, Ban Cán sự Đảng UBND TP (trừ hồ sơ một cửa).

Vĩnh Hoàng

Top