Phấn đấu 100% UBND xã phường triển khai hội nghị truyền hình trực tuyến

12/02/2019 3:27 PM

(Chinhphu.vn) – Đây là mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội năm 2019 vừa được ban hành.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử. Hình thành một số thành phần cơ bản của Thành phố thông minh hướng tới xây dựng thành phố Hà Nội thông minh bền vứng, mang lại tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân trên nền tảng công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng 4.0. Nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng. Phát triển các khu CNTT tập trung trọng tâm của Thành phố.

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu trong năm nay 100% các xã, phường, thị trấn được triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến (giao ban trực tuyến) kết nối với UBND Thành phố và các Sở, ngành, UBND các quận huyện thị xã.

Hà Nội cũng phấn đấu năm nay 80% cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác, sơ kết, tổng kết, tập huấn của Thành phố; phấn đấu 30% cuộc họp có nhiều thành phần tham dự để giải quyết công việc, họp giao ban định kỳ, các cuộc họp khác của các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đến cấp xã được trực tuyến.

Phấn đấu 50% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi của Thành phố được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ iệu quốc gia hiện có theo quy định.

50% các xã, phường, thị trấn có Trang/ Cổng TTĐT trên Cổng thông tin của quận, huyện, thị xã.

Theo kế hoạch, năm nay, Hà Nội cũng đặt mục tiêu 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không chuyển qua mạng theo quy định); phấn đầu 80% thủ tục hành chính của các Sở, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cung cấp trực tuyến mức độ 3,4. Phấn đấu thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4. Tối thiểu 50% số lượng các gói thầu hàng cạnh tranh, gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Năm nay, Hà Nội sẽ tập trung phát triển từ 01 đến 02 khu CNTT tập trung trọng điểm. Từng bước triển khai một số thành phần cơ bản của thành phố thông minh như Trung tâm điều hành thông minh thành phố Hà Nội, Giao thông và Du lịch Thông minh.

Để đạt được mục tiêu này, cùng với công tác chỉ đạo điều hành, tuyên truyền, Hà Nội sẽ tập trung việc đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực này và đẩu mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Duy trì, đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn CNTT hàng đầu thế giới và trong nước,

Minh Anh 

Top