Siết chặt quản lý nhà nước về khoáng sản

25/10/2018 4:41 PM

(Chinhphu.vn)-UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 8960/VPCP-CN ngày 19/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước.

Về nội dung trên, UBND thành phố yêu cầu các Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Giao thông Vận tải, Công an thành phố, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố đối với quản lý cát, sỏi lòng sông.

Bên cạnh đó, thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp: Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc các Bộ Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy hoạch khoáng sản đã được UBND thành phố phê duyệt để sẵn sàng tích hợp nội dung có liên quan khi lập quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành theo Luật Quy hoạch và nghị định của Chính phủ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi gian lận, khai báo sản lượng khoáng sản khai thác không đúng thực tế; khai thác gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tổ chức thực hiện tốt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã phê duyệt.

Đặc biệt cần kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp khi thiểu trách nhiệm để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép (không có giấy phép) hoặc sai phép kéo dài mà không xử lý, chuyển cơ quan pháp luật xử lý theo quy định các trường hợp khai thác trái phép gây hậu quả nghiêm trọng (thất thoát lớn tài nguyên khoáng sản, gây ô nhiễm lớn tới môi trường)...

Huy Thành

Top