Sửa đổi mức thu lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú

08/12/2021 6:01 PM

(Chinhphu.vn) - Chiều 8/12, tại Kỳ họp thứ 3, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của HĐND Thành phố quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP. Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Mai Sơn trình bày Tờ trình tại Kỳ họp. Ảnh: Thùy Linh

Trình bày Tờ trình của UBND Thành phố về vấn đề này, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Mai Sơn cho biết, tại Kỳ họp thứ 15 HĐND TP khóa XV, UBND Thành phố đã trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 06/2020/NQ- HĐND ngày 7/7/2020 về ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố, ban hành quy định mức thu đối với 17 khoản phí và 8 khoản lệ phí.

Ngày 13/11/2020, Quốc hội ban hành Luật Cư trú số 68/2020/QH14, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2021. Theo đó, các hình thức về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị bãi bỏ. Đồng thời, Luật Cư trú mới quy định cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân.

Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2020/NĐ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/2/2021, quy định về thủ tục cấp giấy phép lao động, trong đó bổ sung quy định về việc gia hạn giấy phép lao động.

Các quy định trên đã được sửa đổi, bổ sung so với Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND TP. Hà Nội. Do đó, cần thiết ban hành quy định sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Thay mặt Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố báo cáo thẩm tra về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết này, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Vũ Ngọc Anh cũng khẳng định, Luật Cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021; Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có điều chỉnh một số nội dung thủ tục hành chính. Do đó, việc ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 là cần thiết.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của HĐND Thành phố quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP. Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố. Theo đó, HĐND Thành phố quyết nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định thu phí, lệ phí tại Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND Thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP. Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố: Sửa đổi, thay thế tiết c, d khoản 1 phần A quy định thu lệ phí đăng ký cư trú.

Cụ thể, mức thu lệ phí đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người là 15.000 đồng (với các quận, các phường) và 8.000 đồng (với các khu vực khác).

Mức thu lệ phí Điều chỉnh những thay đổi thông tin về cư trú, gia hạn tạm trú là 10.000 đồng (với các quận, các phường) và 5.000 đồng (với các khu vực khác). Tổ chức thu lệ phí do cơ quan đăng ký cư trú thực hiện.

Bên cạnh đó, quyết nghị bổ sung quy định thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau: Mức thu lệ phí với gia hạn giấy phép lao động là 300.000 đồng/giấy phép; với trường hợp người sử dụng lao động gửi hồ sơ gia hạn giấy phép lao động qua mạng là 250.000 đồng/giấy phép.

HĐND Thành phố giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND Thành phố và Nghị quyết này; Thường trực HĐND Thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực hiện nghị quyết này. Đồng thời, đè nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố phối hợp tuyên truyền và tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký; đồng thời, bãi bỏ tiết c, d khoản 1 phần A tại Danh mục các khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND Thành phố.

Thùy Linh

Top