Tăng cường quản lý nhà nước ở những lĩnh vực "nhạy cảm" để phòng, tránh tham nhũng

28/04/2016 8:37 AM

(Chinhphu.vn) - Ngày 27/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND, triển khai thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 15/3/2016 của Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

Vụ đại án tham nhũng Dương Trí Dũng đưa ra xét xử được người dân đồng tình, đánh giá cao - Ảnh báo Thanh tra

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị trực thuộc thành phố phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 15/3/2016 của Thành ủy và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức, nhân dân Thủ đô về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố liên quan đến công tác PCTN để tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.

Các đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo; kịp thời xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật. Nghiêm túc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Kết quả công tác PCTN tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, quy chế, tiêu chuẩn, định mức để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với các quy định của pháp luật, thực tiễn của thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng và công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tập trung trên các lĩnh vực như: Quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở; trật tự xây dựng; giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng; tài chính ngân sách; tài chính doanh nghiệp; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; thuế; quản lý thị trường...

Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm, kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra; chú trọng đến việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra.Tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội theo chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố.

Kịp thời xử lý, giải quyết các tố cáo, tin báo tố giác tội phạm. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong giải quyết tố cáo, tin báo tố giác tội phạm. Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ người tố cáo, tố giác tội phạm. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản thu nhập để phòng ngừa tham nhũng.

Đặc biệt cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng phải được xử lý nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Tập trung thu hồi tài sản tham nhũng, xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp cản trở, không chấp hành các quy định về xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng...

Bảo Khánh

Top