Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách nhà ở với người có công cách mạng

20/09/2017 2:42 PM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài chính hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 07/10/2016 hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng thành phố Hà Nội hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). Đến nay Thành phố cơ bản thực hiện xong việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ.

Để tiếp tục thực hiện tốt việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đề nghị chuyển đổi hình thức hỗ trợ từ xây mới sang sửa chữa nhà ở hoặc từ sửa chữa sang xây mới nhà ở sau khi UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung số hộ gia đình người có công và kinh phí hỗ trợ để xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng thành phố Hà Nội: Thành phố đồng ý thực hiện chuyển đổi hình thức hỗ trợ nhưng không làm phát sinh thêm nguồn kinh phí hỗ trợ; các trường hợp khác địa phương tự cân đối kinh phí từ ngân sách địa phương hoặc huy động từ nguồn xã hội hóa để thực hiện hỗ trợ.

Hoàn thành công tác nghiệm thu việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở ở cho người có công với cách mạng tại Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 07/10/2016 của UBND Thành phố theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Đối với các trường hợp phát sinh ngoài Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 07/10/2016 và Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND Thành phố, các quận, huyện, thị xã tiếp tục chủ động bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm của địa phương và các nguồn kinh phí hỗ trợ đóng góp từ các tổ chức, đoàn thể, cá nhân khác để thực hiện hỗ trợ.

Minh Hương

Top