Thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất

04/12/2019 5:27 PM

(Chinhphu.vn) - HĐND TP. Hà Nội đã thống nhất thông qua danh mục 2.142 dự án thu hồi đất năm 2020 với diện tích là 8.051,01ha; 209 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020, với diện tích là 358,84 ha. 100% đại biểu có mặt đã đồng thuận với nghị quyết, chiếm 93,07% tổng số đại biểu HĐND thành phố.

Ngày 4/12, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.

Trong đó số dự án thu hồi đất năm 2019, đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ - HĐND ngày 04/12/2018 và Nghị quyết số 10/NQ - HĐND ngày 8/7/2019 chuyển tiếp sang danh mục thu hồi đất năm 2020 là 1.577 dự án, với diện tích là 5.355,22 ha gồm 1.360 dự án vốn ngân sách với diện tích 3.542,25 ha và 211 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích 1.808,85 ha.

Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thành phố thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2020 của HĐND TP. Hà Nội.

Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, số dự án thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đến ngày 30/9/2019 là 608 dự án với diện tích 1.983,2 ha; ước đến ngày 31/12/2019 là 673 dự án; diện tích là 2.172,15 ha.

Số dự án Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến ngày 30/9/2019 là 686 dự án với diện tích 2.214,31 ha; ước đến ngày 31/12/2019 là 862 dự án, diện tích 2.867,22 ha.

Như vậy, kết quả thu hồi đất trên địa bàn thành phố đến ngày 30/9/2019 là 1.294 dự án với diện tích 4.197,51ha đạt 56%; ước đến ngày 31/12/2019 là 1.535 dự án với diện tích 5.039,27ha đạt 67,23% kế hoạch thu hồi đất năm 2019 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 và Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND thành phố.

Ngay từ đầu năm, các sở ngành thành phố đã chủ động phối hợp, tập trung hướng dẫn tháo gỡ cho các chủ đầu tư và UBND các quận, huyện thị xã để triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng để thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Nhìn chung, các dự án đủ hồ sơ pháp lý đã được thẩm định đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đúng thời gian quy định; kết quả thu hồi đất, giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, để tạo nguồn thu lớn cho ngân sách, góp phần đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của quốc gia và của địa phương.

Thùy Chi

Top