Thông qua phương án đơn giản hóa 183 thủ tục hành chính

11/10/2016 12:08 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5500/QĐ-UBND, thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016 lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thành phố.

Theo quyết định, thông qua phương án đơn giản hóa 183 thủ tục hành chính năm 2016, trong đó: 23 thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, 13 thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch, 6 thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải, 61 thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, 24 thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng, 21 thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương, 13 thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, 22 thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa và Thể thao thuộc phạm vi quản lý nhà nước của của Thành phố.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Dự thảo quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung theo nội dung phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt, trình Chủ tịch UBND Thành phố.

Dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn Thành phố; dự thảo văn bản kiến nghị cơ quan cấp trên có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật theo nội dung phương án đơn giản hóa.

Phương Nguyên

Top