Tích cực tuyên truyền mô hình mới, cách làm hay về CCHC

18/02/2022 12:02 PM

(Chinhphu.vn) - Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2022.

Tạo bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác CCHC

Tích cực tuyên truyền mô hình mới, cách làm hay về CCHC - Ảnh 1.

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính

Nội dung tuyên truyền tập trung vào 3 nhóm: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của Chính phủ, thành phố về cải cách hành chính. Các hoạt động trong công tác cải cách hành chính. Kết quả công tác cải cách hành chính của thành phố.

Trong tuyên truyền kết quả công tác cải cách hành chính, chú trọng các nội dung: Kết quả các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI và chỉ số khác đo lường tính hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố; kết quả thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính của ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị. Kết quả Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số SIPAS của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Tuyên truyền các sáng kiến kinh nghiệm, các mô hình mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể trong cải cách hành chính; các tấm gương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ứng xử văn minh, có trách nhiệm tận tụy, có tinh thần, thái độ đúng mực trong phục vụ nhân dân.

Các ý kiến đề xuất, góp ý, phát hiện, hiến kế... của các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân đối với thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác cải cách hành chính; việc tiếp thu, phản hồi ý kiến đóng góp và kết quả xử lý các kiến nghị, đề xuất của tổ chức, công dân.

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm thông tin đầy đủ về nội dung của công tác cải cách hành chính nhà nước; phổ biến các chương trình, kế hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm, các hoạt động về cải cách hành chính; kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của Chính phủ, thành phố và các cơ quan, đơn vị tới người dân, doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc của cơ quan nhà nước; của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò giám sát, phối hợp của các tổ chức đoàn thể; vận động các lực lượng quần chúng nhân dân đồng thuận, hợp tác, cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của thành phố.

Minh Hương

Top