Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực đất đai

29/10/2021 9:35 AM

(Chinhphu.vn) - Theo Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội, một số TTHC trong lĩnh vực đất đai đã được lồng ghép hoặc liên thông nên giảm thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (từ 30 ngày xuống 14 ngày); tình trạng tồn đọng hồ sơ quá hạn đã cơ bản chấm dứt; tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở một số địa phương đã tăng nhanh.

Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin, luân chuyển hồ sơ giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, cơ quan thuế và kho bạc trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất cũng đã được tương đối thông suốt.

Tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở một số địa phương đã tăng nhanh - Ảnh Internet

Thời gian qua, hoạt động đăng ký đất đai đã có sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất. Chất lượng thực hiện giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận được nâng cao, bảo đảm sự thống nhất trong toàn hệ thống; người dân, doanh nghiệp và các tổ chức được tiếp cận với hệ thống tổ chức chuyên nghiệp, thuận lợi và linh hoạt khi có nhu cầu thực hiện các giao dịch về đất đai; được lựa chọn nơi đăng ký, tạo sự cạnh tranh giữa các cơ quan đăng ký, góp phần giảm bớt tình trạng nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hiện nay.

Theo đại diện lãnh đạo Sở TNMT Hà Nội, để nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực này, thời gian tới, Sở sẽ thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Trong đó tập trung rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC trong lĩnh vực đất đai; triển khai xây dựng TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với khoảng 40 TTHC năm 2022, 4 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đẩy mạnh ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử dùng chung để nâng cao tính công khai, minh bạch và kiểm soát việc giải quyết TTHC; tăng cường tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; định kỳ hàng tháng thực hiện khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa; tiếp nhận, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC, trọng tâm là các TTHC về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Song song với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, yêu cầu báo cáo định kỳ, đột xuất về tiến độ, kết quả giải quyết TTHC của đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai và bản đồ địa chính phục vụ nhu cầu của các tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh việc xây dựng và khai thác dịch vụ công mức độ 3, 4 thuộc lĩnh vực đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời xây dựng đề án thu phí cung cấp dịch vụ công phục vụ người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất…

Minh Anh

Top