Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có tư duy khoa học, đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm

05/08/2021 7:16 AM

(Chinhphu.vn) – Đây là một trong những nội dung chính trong Kế hoạch số 177/KH-UBND về triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo mới được UBND TP. Hà Nội ban hành.

Mục tiêu tổng quát đó là xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thành phố có tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; tư duy, khát vọng đổi mới; năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; có cơ cấu, số lượng hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, ứng phó với tình huống khó khăn, phức tạp phát sinh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Hoàn thiện đồng bộ, đầy đủ, thống nhất hệ thống các quy định, quy chế, quy trình công tác cán bộ bảo đảm khoa học, khách quan, dân chủ, minh bạch, chặt chẽ từ Thành phố đến cơ sở. Sớm khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra thời gian qua. Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của Thành phố bảo đảm tính kế thừa, liên tục, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy khoa học, đổi mới, có phương pháp, kỹ năng, phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; được bố trí đúng vị trí việc làm, khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh.

Đến năm 2025, Thành phố phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ diện ban thường vụ các cấp ủy quản lý đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%; 100% cán bộ cấp sở, ngành, đảng bộ trực thuộc quản lý có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, UBND thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố về công tác cán bộ bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế; đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ; nâng cao năng lực cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: Trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch, coi đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của ngành mình, cấp mình. Tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

Minh Hương

Top