Xây dựng mô hình mẫu ‘Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC hiện đại’

15/12/2021 8:54 AM

(Chinhphu.vn) - Nhiệm vụ này dự kiến sẽ thực hiện trong quý I-2022 nhằm thực hiện tốt hơn nữa cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Đây là nội dung được UBND thành phố Hà Nội đưa ra trong Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Hà Nội.

Theo kế hoạch vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong công tác cải cách TTHC. Trong đó, tập trung vào trách nhiệm công khai TTHC, giải quyết TTHC cho công dân, tổ chức, xử lý phản ánh kiến nghị của công dân, tổ chức về việc giải quyết các TTHC trong lĩnh vực quản lý của ngành.

Thành phố cũng giao các cấp, ngành thường xuyên thực hiện rà soát đơn giản hóa TTHC để cắt giảm tối đa các loại giấy tờ không cần thiết, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho cơ quan, công dân, tổ chức tham gia giải quyết TTHC. Kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC và giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố…

Về thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, thành phố sẽ xây dựng 2-3 mô hình mẫu “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại của thành phố”. Nhiệm vụ này dự kiến sẽ thực hiện trong quý I-2022.

Trong năm 2022, Hà Nội cũng sẽ xây dựng quy định chế độ hỗ trợ kinh phí cho công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC và công chức đầu mối kiểm soát TTHC.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện, xã bảo đảm cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, vận hành hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 theo các chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch của thành phố. Qua đó, hoàn thiện hệ thống thông tin “một cửa điện tử”, Cổng dịch vụ công của thành phố hoạt động hiệu quả, ổn định; 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức 3, mức 4 theo quy định và kế hoạch.

Minh Anh

Top