100% sở, ngành và UBND cấp huyện đã hoàn thành sắp xếp các phòng chuyên môn

26/06/2022 5:55 PM

(Chinhphu.vn) - Đây là một trong những kết quả về công tác cải cách hành chính được đưa ra trong Báo cáo số về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của thành phố Hà Nội.

100% sở, ngành và UBND cấp huyện đã hoàn thành sắp xếp các phòng chuyên môn

 - Ảnh 1.

100% sở, ngành và UBND cấp huyện của thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp các phòng chuyên môn đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Chính phủ.

6 tháng năm 2022, TP. Hà Nội tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các sở, các chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố.

100% sở, ngành và UBND cấp huyện của thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp các phòng chuyên môn đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Chính phủ. Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố là 481 đơn vị, đã cắt giảm so với năm 2015 là 29,2%.

Đối với việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, UBND Thành phố đã trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10-12-2021 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022.

Cụ thể, năm nay, thành phố được giao 11.639 biên chế hành chính, 132.935 biên chế sự nghiệp, bảo đảm đúng số lượng giao theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Nghị quyết của HĐND thành phố.

Thành phố cũng tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31-8-2018.

Top