Cần cách làm khoa học, sáng tạo trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

24/03/2022 2:20 PM

(Chinhphu.vn) - Đoàn Giám sát HĐND TP. Hà Nội đề nghị quận Cầu Giấy và các đơn vị xác định cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm làm cơ sở đánh giá công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; có cách làm khoa học, sáng tạo và đề cao trách nhiệm nêu gương của những người đứng đầu.

Cần cách làm khoa học, sáng tạo trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Ảnh 1.

Đoàn giám sát HĐND TP. Hà Nội giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh: VGP/Gia Huy

Sáng 24/3, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội do Chủ tịch HĐND Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021" trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho biết, trong giai đoạn 2016-2021, quận Cầu Giấy đã chú trọng triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng NSNN, tài sản nhà nước, tài nguyên đất đại và quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động.

Các đơn vị thuộc quận đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp trong đầu tư, phân bổ nguồn vốn và cắt giảm chi tiêu công, thực hiện đúng các quy trình, thủ tục về đầu tư, mua sắm đảm bảo tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, yêu cầu chống lãng phí trong đầu tư, sử dụng, mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của các cơ quan trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Thực hiện thành lý, bán đấu giá tài sản là phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của các đơn vị theo đúng quy định.

Quận Cầu Giấy đã tổ chức triển khai đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của Đảng, văn bản QPPL của nhà nước về quản lý biên chế. Số lượng biên chế hiện có luôn thấp hơn số biên chế được giao và định mức quy định. Tổ chức bộ máy ổn định, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mặc dù có nhiều khó khăn về biên chế, khối lượng công việc lớn nhưng vẫn chấp hành đúng chủ trương tinh giản biên chế 10% của Thành phố; giải quyết chế độ tinh giản đối với công chức đúng quy định; thực hiện rà soát, luân chuyển cán bộ quản lý (cấp trưởng, cấp phó) tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp đúng quy định.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng NSNN, tài chính, tài sản nhà nước và quản lý, sử dụng lao động tại các cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. UBND quận đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật từ quận đến cơ sở với sự tham gia của các đoàn thể chính trị để phối hợp giám sát, kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực: Quản lý NSNN, tài sản công, vốn đầu tư công, quản lý đất đai và đặc biệt là tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhờ đó, kết quả thực hiện tại quận đạt được kết quả khả quan, nhận thức của cán bộ, công chức người lao động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được nâng cao đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị về công tác THTK, CLP; ý thức sử dụng tiết kiệm kinh phí NSNN trong hoạt động của bộ máy hành chính được thực hiện nghiêm túc ở tất cả các đơn vị trên địa bàn.

Theo số liệu thống kê cho thấy, tổng kinh phí tiết kiệm được giai đoạn 2016-2021 là trên 728.000 triệu đồng. Trong đó, đầu tư công trên 92.000 triệu đồng; chương trình mục tiêu trên 19.000 triệu đồng; Giáo dục Đào tạo trên 512.000 triệu đồng; Y tế trên 7.000 triệu đồng; kinh phí hội nghị, công tác vật tư văn phòng trên 5.000 triệu đồng; Mua sắm tài sản trên 43.000 triệu đồng; tinh giản biên chế trên 6.800 triệu đồng; dịch vụ công ích trên 42.000 triệu đồng.

Tuy nhiên, lãnh đạo quận cũng thừa nhận trên địa bàn còn một số tồn tại, như: Việc triển khai xây dựng kế hoạch mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, yêu cầu chống lãng phí của một số đơn vị chưa cụ thể theo nhiệm vụ chuyên môn; việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí tại một số đơn vị còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao trong chi mua sắm và sử dụng tài sản nhà nước…

Thực hiện đúng chính sách về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Các thành viên Đoàn giám sát ghi nhận quận Cầu Giấy đã thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí; chủ động cắt giảm những hoạt động không cần thiết, lồng ghép những hoạt động có liên quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc; thực hiện kiện toàn, sắp xếp từ 12 đơn vị sự nghiệp công lập xuống còn 5 đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành viên Đoàn giám sát cũng chỉ rõ, việc xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của UBND quận Cầu Giấy còn chưa đầy đủ; Việc triển khai xây dựng kế hoạch mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, yêu cầu chống lãng phí của một số đơn vị trên địa bàn còn chưa cụ thể và chi tiết theo nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị…

Theo Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Đoàn giám sát ghi nhận những cố gắng, kết quả quận Cầu Giấy đã đạt được trong việc thực hiện các chính sách, các quy định của Trung ương và Thành phố về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021.

Quận Cầu Giấy cần tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát về những tồn tại, hạn chế cũng như đề ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục cụ thể hơn trong công tác này thời gian tới. Giải pháp đầu tiên để nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí là công tác lãnh đạo chỉ đạo xác định tầm quan trọng của vấn đề này, từ đó nâng cao trách nhiệm trong toàn hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội yêu cầu quận cần xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cụ thể cho từng năm, trong đó xác định cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm làm cơ sở đánh giá công tác thực hành tiết kiệm cuối năm và cả giai đoạn. Cần thiết giao chỉ tiêu tiết kiệm cho các đơn vị trực thuộc Quận để rõ hiệu quả.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện phải có cách làm khoa học, sáng tạo, hiệu quả; phải lan tỏa trong toàn cơ quan, đơn vị, trong các cấp để thực hiện một cách đồng bộ. Trong đó cần đặc biệt quan tâm đến việc nêu gương, trách nhiệm của những người đứng đầu.

Quận cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong cho cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, trong đó khuyến khích các đơn vị tự kiểm tra, rà soát, xem xét lại các quy chế, quy trình; đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Gia Huy

Top