Luân chuyển người có chức vụ để phòng, chống tham nhũng

05/12/2022 6:47 PM

(Chinhphu.vn) - Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức là các giải pháp Hà Nội đang thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công khai các hoạt động, luân chuyển người có chức vụ để phòng ngừa tham nhũng - Ảnh 1.

Hà Nội tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính - Ảnh: VGP

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, UBND Thành phố đã xây dựng Kế hoạch công tác PCTN năm 2022. Trong đó, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa như: Tăng cường công khai minh bạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Năm 2022, thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn...

Trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, việc công khai hoạt động tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ cơ bản đã đi vào nề nếp. Hình thức công khai theo đúng quy định của pháp luật về PCTN như: Thông báo tại các cuộc họp, niêm yết tại trụ sở, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp thông tin khi có yêu cầu.

Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các tổ chức nắm bắt thông tin về hoạt động của các cơ quan nhà nước và giám sát việc thực hiện.

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan đã triển khai kiểm tra 717 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức hoạt động qua đó góp phần tích cực trong việc phòng ngừa tham nhũng.

Tăng kiểm tra công vụ, luân chuyển người có chức vụ

Theo UBND TP. Hà Nội, năm 2022, toàn Thành phố thực hiện 898 cuộc kiểm tra công vụ các loại. Trong đó, Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố (Sở Nội vụ là cơ quan thường trực) thực hiện 24 cuộc kiểm tra gồm 18 cuộc kiểm tra đột xuất đối với 7 sở, 8 UBND phường… và 6 cuộc kiểm tra xác minh vụ việc chậm muộn giải quyết hồ sơ hành chính, thực hiện nhiệm vụ UBND Thành phố giao. Các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố thực hiện 881 cuộc kiểm tra công vụ.

Đoàn Kiểm tra công vụ đã kiến nghị UBND Thành phố trừ điểm đối với Giám đốc các sở (có chậm muộn giải quyết hồ sơ hành chính và thực hiện nhiệm vụ UBND Thành phố giao) trong đánh giá, chấm điểm, phân loại một số tháng gần đây; đồng thời đôn đốc các đơn vị khẩn trương giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp theo quy định; gửi thư xin lỗi đối với trường hợp chậm muộn giải quyết.

Tổng hợp từ các cơ quan, đơn vị, các Đoàn kiểm tra công vụ trên địa bàn Thành phố đã kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với 19 trường hợp (khiển trách 13 người, cảnh cáo 04 người, buộc thôi việc 02 người).

Qua đó, góp phần ngăn ngừa, xử lý kịp thời đối với hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng ngừa tham nhũng.

Về kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 28/5/2021 thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định về việc ban hành Chuyên đề số 9 "Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Luật Phòng, chống tham nhũng.

Năm 2021, tổng hợp kết quả từ các cơ quan, đơn vị có 769 trường hợp đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo phương thức chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định phân cấp quản lý cán bộ (417 công chức, 248 viên chức, 104 công chức cấp xã).

Thực hiện các Kế hoạch, Quyết định của Thành phố, các cơ quan, đơn vị phải ban hành và công khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 trong quý I theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Đến nay, có 138 trường hợp đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác (73 công chức, 44 viên chức, 21 công chức xã).

Theo UBND TP. Hà Nội, với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có những chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Kết quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về cơ bản được người dân đồng tình ủng hộ; được đánh giá khách quan qua những tiến bộ vượt bậc trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh CPI; Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX.

Tuy nhiên, công tác xây dựng chương trình kế hoạch về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm tại một số cơ quan, đơn vị chưa xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí cụ thể và chưa chủ động trong việc xây dựng các giải pháp triển khai công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực, phạm vi được giao quản lý.

Vì vậy, năm 2023, TP. Hà Nội tiếp tục gắn nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phục vụ nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố năm 2023 và các năm tiếp theo.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, tập trung trong các lĩnh vực: đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tín dụng - ngân hàng, quản lý tài chính, mua sắm tài sản công, tổ chức cán bộ, quản lý doanh nghiệp nhà nước...

Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức nhất là trong việc xây dựng chính sách, pháp luật, quá trình chuẩn bị, trình, ban hành các quyết định, văn bản hành chính cá biệt. Cải cách chế độ tiền lương, thực hiện chính sách tiền lương, đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức và trong một số lĩnh vực đặc thù. Nâng cao hơn nữa thái độ, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong bộ mây các cơ quan hành chính của các cấp Thành phố.

Gia Huy

Top