Công tác cán bộ là ‘then chốt của then chốt’ để đáp ứng nhiệm vụ phát triển Thủ đô

22/11/2023 11:20 AM

(Chinhphu.vn) - Trong thời gian qua, công tác cán bộ tiếp tục được TP. Hà Nội coi trọng, là một trong các khâu đột phá; được xác định với vị trí, vai trò là “then chốt của then chốt” nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Thủ đô.

Công tác cán bộ là ‘then chốt của then chốt’ để đáp ứng nhiệm vụ phát triển Thủ đô- Ảnh 1.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô - Ảnh: VGP

Theo UBND TP. Hà Nội, trong thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, ban hành nhiều Nghị quyết, Quy định, Đề án rất quan trọng với nhiều điểm mới về công tác cán bộ. Trên cơ sở chỉ đạo đó, UBND Thành phố đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thành phố, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong tính hình mới.

Kỷ luật, kỷ cương công vụ được đặc biệt quan tâm và coi trọng

Hàng năm, kế hoạch cải cách hành chính của Hà Nội luôn xác định mục tiêu: Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, lấy sự hài lòng của người dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các chỉ tiêu cụ thể, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước của Thành phố.

Hàng năm, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chỉ thị nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đánh giá đội ngũ cán bộ hàng tháng; đưa nội dung kỷ luật, kỷ cương hành chính vào tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác; đề cao trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, người đứng đầu tổ chức, đơn vị; cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đối diện và vượt qua khó khăn, thử thách vì công việc chung.

Triển khai các nội dung này, điểm nổi bật là Thành phố duy trì Tổ công tác kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố; thường xuyên rà soát, đôn đốc nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

Hoạt động này đã thay đổi căn bản về khối lượng, tiến độ, chất lượng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị; số hồ sơ chậm muộn giảm, đơn vị nào đến hạn không hoàn thành đều phải báo cáo xin ý kiến hoặc đề xuất gia hạn, chủ động phối hợp các liên ngành đề đảm bảo kịp tiến độ yêu cầu Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao.

Công tác kiểm tra công vụ trên địa bàn Thành phố đã đi vào nề nếp, tăng cường hình thức kiểm tra đột xuất, không thông báo trước; nội dung kiểm tra gắn với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ, kiểm đếm kết quả giải quyết công việc; giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thu phản ánh kiến nghị của người dân.

Trong 9 tháng năm 2023, Thành phố đã thực hiện trên 1.000 cuộc kiểm tra công vụ nhằm chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và triển khai thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Thành phố đã tổ chức kiểm tra 09 đơn vị; kiểm tra công vụ đột xuất 28 đơn vị và kiểm tra xác minh theo chỉ đạo của UBND Thành phố 03 vụ việc; các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố thực hiện trên 990 cuộc kiểm tra công vụ.

UBND TP. Hà Nội nhận định, sau kiểm tra, các đơn vị thực hiện khắc phục kịp thời các kiến nghị của đoàn kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Trong 9 tháng 2023, Thành phố đã xử lý kỷ luật đối với trên 270 cán bộ.

Đổi mới trong đánh giá, phân loại cán bộ

Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức được Thành phố có nhiều đổi mới; trách nhiệm của người đứng đầu trong đánh giá, phân loại cán bộ, công chức được đề cao; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao chiếm tỷ trọng lớn trong quá trình đánh giá; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu được gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Hiện nay, 100% các cơ quan, đơn vị triển khai việc đánh giá, xếp loại hằng tháng trên phần mềm và làm căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng.

Đặc biệt, tập thể lãnh đạo UBND Thành phố đánh giá hàng tháng với người đứng đầu các Sở gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Công tác đánh giá kết quả cải cách hành chính các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã cũng được đổi mới, theo hướng khách quan, thực chất, dựa trên kết quả đầu ra, thực hiện đánh giá chéo giữa các cơ quan, đơn vị và gắn trách nhiệm của đồng chí Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Thành phố thực hiện nghiêm công tác luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác. Trong 9 tháng 2023, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác gần 50 trường hợp, trong đó chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ giữa các phòng, đơn vị trong cùng cơ quan, đơn vị 38 trường hợp, chuyển đổi giữa các lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách trong cùng một phòng, đơn vị 11 trường hợp.

Việc xây dựng, rà soát, sửa đổi nội quy, quy chế, quy trình làm việc, quy trình giải quyết công việc nội bộ được thực hiện thường xuyên. Các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố đã rà soát, đánh giá, thống kê và đề xuất các quy trình giải quyết công việc nội bộ theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Đến nay, các cơ quan hành chính thuộc Thành phố đã phê duyệt gần 5.869 quy trình, trong đó 305 quy trình cấp sở; 1.688 quy trình cấp huyện; 3.755 quy trình cấp xã và 111 quy trình liên thông trong giải quyết công việc tại cấp huyện.

Tuy nhiên, UBND TP. Hà Nội nhận định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; trong tham mưu, xử lý công việc của nhiều cá đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ chưa nghiêm, cá biệt có nơi buông lỏng, né tránh, đùn đẩy công việc được giao, sợ sai, sợ trách nhiệm; tham mưu không rõ quan điểm, thiếu nhất quán, thiếu chủ động trong tham mưu, nhất là những nội dung yêu cầu sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị; để công việc chậm tiến độ, thậm chí trì trệ...

Nhằm đổi mới mạnh mẽ việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị của Thành phố. Hiện nay, UBND Thành phố đang rà soát, bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố và công việc của các cơ quan, đơn vị theo hướng khoa học, kịp thời, trách nhiệm, hiệu quả.

Ngoài ra, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo phương châm 3 rõ "Rõ quy trình giải quyết, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc; Rõ thẩm quyền, trách nhiệm; Rõ kết quả kiểm tra, đôn đốc, xử lý người đứng đầu trong thực thi công vụ" và thường xuyên kiểm điểm tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện; chỉ rõ trách nhiệm từng tập thể, cá nhân và kịp thời có giải pháp khắc phục tồn tại, chậm trễ.

Chỉ đạo hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình công tác, quy trình nội bộ giải quyết công việc ngoài TTHC và kết quả bước đầu của việc thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền... của các cơ quan đơn vị. Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra đột xuất, trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố. Có hình thức khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tổ chức dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, đổi mới trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Gia Huy

Top