Hà Nội sửa đổi một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

02/06/2022 8:09 PM

(Chinhphu.vn) - Đối với các tổ chức mua nhà ở, diện tích sàn kinh doanh thương mại tại các dự án phát triển nhà ở đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ là cơ quan xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức.

Hà Nội sửa đổi một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Ảnh 1.

Sở TNMT xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đât, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức. Ảnh: VGP

Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được ban hành và có hiệu lực từ ngày 9/6.

Theo quyết định này, Thành phố quyết định sửa đổi, bổ sung cho Quyết định số 13/2017/ QĐ- UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội với các nội dung như điểm F3 của khoản 1, điều 8 liên quan đến tổ chức sử dụng đất là cơ sở tôn giáo thì Sở TNMT lấy ý kiến của Ban Tôn giáo về cơ sở tôn giáo được phép hoạt động.

Điểm a, Khoản 2, điều 8 về bản đồ địa chính, thuê đơn vị có tư cách pháp nhân hành nghề đo đạc bản đồ bản đồ, lập bản đồ hiện trạng hoặc bản trích đo. Cùng với  đó, Quyết định mới sẽ sửa đổi một số điều khoản khác của Quyết định năm 13 như các giấy tờ liên quan đến gồ sơ, gia hạn đất...

Sở TNMT xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức.

Đáng chú ý trong Quyết định này là Điều 10 về trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở được sửa đổi và có hiệu lực trong vào ngày 9/6.

Theo đó, đối với các tổ chức mua nhà ở, diện tích sàn kinh doanh thương mại tại các dự án phát triển nhà ở đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư thì Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ kết quả kiểm tra, thẩm định dự án (quy định tại Khoản 1 Điều 15 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31-3-2017), hợp đồng mua bán nhà ở, diện tích sàn kinh doanh thương mại để xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức. Thời gian giải quyết các nội dung trên không quá 30 ngày làm việc.

UBND Thành phố cũng sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 11 (Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hằng năm) của quyết định trên.

Cụ thể, tổ chức nộp 1 bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (bản chính); hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định (bản chính); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bản chính).

Trường hợp chuyển nhượng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê thì ngoài những giấy tờ nêu trên, tổ chức phải nộp thêm trích đo địa chính thửa đất do Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân đo đạc lập, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định (bản chính - nếu có) hoặc bản trích lục thửa đất mới tách theo kết quả đo đạc địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai lập (bản chính); việc tách thửa theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong thời gian không quá 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định trình UBND thành phố quyết định thu hồi đất của bên chuyển nhượng, cho đơn vị nhận chuyển nhượng thuê đất để sử dụng cùng công trình đã xây dựng trong thời hạn thuê đất còn lại.

Sau khi UBND thành phố quyết định, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục liên quan đến hợp đồng thuê đất.

Sau khi người sử dụng đất thực hiện xong các nghĩa vụ quy định tại quyết định cho thuê đất của UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và thông báo cho tổ chức sử dụng đất; thực hiện việc chỉnh lý, cập nhật biến động đất đai vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Về thời gian giải quyết các nội dung trên trong thời gian 10 ngày làm việc. Đối với trường hợp có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời gian giải quyết không quá 15 ngày làm việc. Sở Tài nguyên và Môi trường trao Giấy chứng nhận cho người được cấp trong thời hạn 1 ngày làm việc.

Trường hợp tổ chức đã nộp hồ sơ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa có kết quả giải quyết thì thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

Minh Anh

Top