Hà Nội xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc

09/04/2024 7:23 PM

(Chinhphu.vn) - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội cho biết đã có kế hoạch tổ chức thu thập, cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động, cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Hà Nội xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc- Ảnh 1.

Việc thu thập thông tin để hình thành cơ sở dữ liệu về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh: VGP/Minh Anh

Kế hoạch nhằm thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ đó hình thành cơ sở dữ liệu về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm cơ sở quản lý lao động, thiết lập sổ lao động điện tử cho người lao động, hoạch định các chính sách về lao động, việc làm, đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc, đây là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về người đang tìm việc làm và nhu cầu về việc làm mong muốn; thông tin về người sử dụng lao động đang có nhu cầu tuyển dụng lao động và vị trí việc làm mà người sử dụng lao động đang tuyển, được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin, được kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin cần thu thập gồm cơ sở dữ liệu về người lao động gồm các thông tin cơ bản của người lao động, trình độ, kỹ năng lao động, tình trạng việc làm, quan hệ lao động, tình hình tham gia bảo hiểm xã hội; các thông tin về người sử dụng lao động, vị trí việc làm mà người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng; các thông tin cơ bản nhân khẩu học, trình độ giáo dục phổ thông, lĩnh vực đào tạo, trình độ kỹ năng nghề, kinh nghiệm làm việc và nhu cầu về việc làm cần tìm của người lao động đang tìm việc làm.

UBND Thành phố đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động, việc tìm người - người tìm việc; tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền việc thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn thành phố theo quy định…

Đồng thời giao Công an thành phố chỉ đạo công an cấp xã lập bảng kê thông tin người từ đủ 15 tuổi trở lên từ nguồn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được cập nhật thông tin về người lao động hoặc cập nhật còn thiếu thông tin chuyển cho tổ chuyển đổi số cộng đồng cùng cấp để tiến hành thu thập, cập nhật bổ sung…

Người dân và người lao động sẽ được thông tin, tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của việc thu thập thông tin người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định…

UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn; tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết để chủ động cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời cho người thu thập thông tin theo quy định…

Minh Anh

Top