UBND TP. Hà Nội tiếp tục đổi mới hoạt động các cấp, nâng cao hiệu điều hành

14/07/2023 1:53 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-Ctr/TU ngày 19/1/2023 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

UBND TP. Hà Nội tiếp tục đổi mới hoạt động các cấp, nâng cao hiệu điều hành - Ảnh 1.

Tổ chức và hoạt động của UBND các cấp của thành phố sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: VGP/Minh Anh

Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách đã được đề ra trong Nghị quyết số 27-NQ/TƯ, Nghị quyết số 77/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội…

Theo đó, Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND các cấp của thành phố theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn của thành phố, cấp huyện theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực trên cơ sở chỉ đạo của trung ương.

Nghiên cứu, đề xuất sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố phù hợp với quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính của trung ương và tình hình thực tiễn Thủ đô.

Thành phố Hà Nội cũng sẽ thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện; từng bước giảm dần cơ chế phối hợp liên ngành, gắn với việc xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Phát huy đầy đủ vị trí, vai trò của UBND thành phố là cơ quan chấp hành của HĐND thành phố, cơ quan hành chính nhà nước của Thủ đô; đề cao tính chủ động, sáng tạo, tập trung vào quản lý điều hành Thủ đô thông qua việc xây dựng chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, kiểm tra, giám sát, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính. Đổi mới quản trị Thủ đô theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tập trung quản lý phát triển; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học, trong sạch, công khai, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với ba trụ cột chính là Tổ chức bộ máy; công vụ, công chức hành chính điện tử và chuyển đổi số.

Cùng với đó, đề xuất thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, cản trở cạnh tranh lành mạnh; áp dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; xây dựng nền kinh tế số, chính quyền số, xã hội số. Tiếp tục cải cách, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, chất lượng dịch vụ công; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố theo hướng tinh gọn, bảo đảm chất lượng, hoạt động hiệu quả.

Nghiên cứu trình cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện tổ chức chính quyền Thủ đô phù hợp với các địa bàn đô thị, nông thôn; xây dựng mô hình quản trị của chính quyền địa phương phù hợp với từng địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền khoa học, hợp lý, đi đôi với nâng cao trách nhiệm, gắn với bảo đảm nguồn lực, năng lực thực hiện pháp luật cho cấp huyện, xã thuộc thành phố; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng cấp, ngành. Xác định rõ trách nhiệm giữa UBND thành phố với các cơ quan chuyên môn; giữa các cơ quan chuyên môn với nhau; giữa UBND thành phố với cơ quan chuyên môn và với UBND cấp huyện, xã; khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị; phân định rõ trách nhiệm giữa cá nhân và tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố.

Tập trung phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô. Nghiên cứu thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, tiêu chuẩn nghiệp vụ, tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao bằng sản phẩm cụ thể và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp…

Trong những năm vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số quốc gia, qua đó đã cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, từng bước đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thúc đẩy việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cắt giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc cải cách thủ tục hành chính tại một số bộ, ngành, địa phương còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Phản ứng chính sách trước yêu cầu thực tiễn xã hội còn chậm, thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực vẫn là rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là với doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, hôm qua, ngày 13/7/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 644/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Minh Anh

Top